บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3542นางสาวจรัลรัตน์ สวัสดิ์นะทีวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมี-
3553นางสาวพิชามญชุ์ มงคลศิริวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมี-
3554นางสาวพิมพ์วิภา รุ่งโรจน์ชัชวาลวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมี-
3557นางสาวภาวินี กรดหนูวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมี-
3559นางสาวลลิตภัทร ศรีชัยเชิดวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมี-
3563นางสาวสาลิณี จิตต์แก้ววศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมี-
3568นางสาวอิสรยา จารุวสุพันธุ์วศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมี-
3573นายทศพล โอภาอุตตบลวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมี-
3578นายพิทักษ์ เยี่ยมสมบัติวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมี-
3579นายภควัฒน์ รัศมีวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเคมีวิศวกรรมเคมี-
3588นางสาวจุฑามาศ จันทร์ศักดิ์วศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล-
3612นายณฐนนท์ สิริปฐมภูษิตวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล-
3614นายณัฐกรณ์ ตาคำวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล-
3653นายอัครวิทย์ เมฆเจริญวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมเครื่องกล-
3668นางสาวลลิต์ภัทร ลาภอุไรเลิศวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า-
3683นายกนกศักดิ์ แซ่เอี้ยวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า-
3718นายสพลดนัย ถุงแก้ววศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้า-
3734นางสาววรารัตน์ ลีมีวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโยธา-
3744นายณัฐนนท์ ศักดิ์ประชาวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโยธา-
3765นายสรวิศ ปลัดสิงห์วศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมโยธา-
3791นางสาวเสาวภาคย์ ไชยสุตวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ-
3793นางสาวอรจิรา อู่นาทวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ-
3803นายสัณหณัฐ สาระสุขวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมอุตสาหการ-
3811นางสาวชลวรรณ กุลชัยสวัสดิ์วศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมชีวการแพทย์-
3820นางสาวอัฉราภรณ์ ไหมอ่อนวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมชีวการแพทย์-
3822นายกฤษดา พวงพลับวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมชีวการแพทย์-
3825นายพาที ชัยประสิทธิกุลวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมชีวการแพทย์-
3828นายศุรโชติ เลิศสงครามวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมชีวการแพทย์-
3830นายสรทร มนัสเกียรติกุลวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ - วิศวกรรมชีวการแพทย์-
3844นายกฤตวิทย์ ชิดใจวศ.บ.คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-