บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะแพทยศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3061นางสาวจิราภรณ์ ตั้งกฤษณขจรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3062นางสาวจิราภา วีรนิธานพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3063นางสาวชนุตม์ เจริญสุขพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3064นางสาวญาณิศา จรัสยิ่งดำรงค์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)อันดับ 1
3065นางสาวณัฐธิดา พฤกษ์งามพันธ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3066นางสาวธนาภรณ์ แสงสุวรรณพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3067นางสาวบุชกร ชุนเฮงพันธุ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3068นางสาวเบญจลักษณ์ ลีลาสาธิตกุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3069นางสาวพีรดา เอื้อเชิดกุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3070นางสาวพีรยา สัตตธาราพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3071นางสาวมาลา ชัยญาคุณาพฤกษ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3072นางสาวยมลพร เนียมกุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3073นางสาวศุภพิชญา ภิรมย์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3074นางสาวสิรินนา เมฆกิจพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3075นางสาวอัครภา จุฬคุปต์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3076นายกฤษฏิ์รัฐ พาณิชย์ทวีกุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3078นายณัฐวุฒิ เหล่าอาภาสุวงศ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3079นายทฤทธิ์ โล่ห์เพชรัตน์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3080นายธนภัทร กัลยาวุฒิพงศ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3081นายธนัตถ์ ชินบัญชรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)อันดับ 1
3082นายภัทระ กาญจนกันทร์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3083นายภาณุพงศ์ ก้องเกียรติศิลป์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3084นายศุภกร หวังทรัพย์ทวีพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3085นายสรวิศ ชื่นบุญงามพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3086นายอธิวัฒน์ รัตนาภิรตานนท์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3087นายอาย์ต อาดำพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3088นางสาวกัญญาพัชร วรรธโนรมณ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3089นางสาวจุฑามาศ พงษ์ช้างอยู่พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3090นางสาวชนิกานต์ โพธิ์นทีไทพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)อันดับ 2
3091นางสาวชัชศรัณย์ ธนพงษ์พิบูลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3092นางสาวชิดชนก ศักดาพาณิชย์กุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)อันดับ 2
3093นางสาวณิชาภัทร พาหิระพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3095นางสาวธนัฏฐา อนันตเสรีวิทยาพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3096นางสาวธัญหทัย หลงสมบุญพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3097นางสาวธิดา ครูแก้วพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3099นางสาวนวพร ธรรมโพธิทองพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3100นางสาวนวลจันทร์ เจียรพัทนรักษ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3101นางสาวน้ำทิพย์ หวังวิวัฒน์เจริญพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3102นางสาวปวริศา นิลเลื่อมพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3103นางสาวปานรวี สำเภายนต์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3104นางสาวพิชญ์สินี ศรีสุทธะพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3105นางสาวพิมพ์ประพันธ์ อุไรกุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3106นางสาวภัสสร โรจน์เพ็ญเพียรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3107นางสาวมุกประดับ ดารกมาศพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3109นางสาววิมลิน กาญจนกูลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3110นางสาวศศิชา ยิ่งยืนยงพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3111นางสาวศุภัช ทรงวศินพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3112นางสาวสุธินี โกศัยพลกุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3113นางสาวอทิตยา วัฒนะตันทะพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3114นางสาวอรณิชชา ฐิติถากุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3115นางสาวอรัฐา สาครวัฒนานนท์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3116นางสาวอริยา ศรีภานุพงศ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3117นางสาวเอลิษา คุณาจุลลานนท์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3118นายกิจพศุตม์ คิวเจริญวงษ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3119นายกุลวิวัฒน์ พรหมสวัสดิ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3120นายเจษฎา ศุภปีติพรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3121นายชลกานต์ วโรภาษพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3122นายณัฐชนนท์ ปัญญายงพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3123นายณัฐพล ตั้งจิตรุ่งโรจน์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3124นายทวีชัย สายวงศ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3125นายทศพล ประภานุวัฒน์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3126นายธนภัทร ทรรศนียศิลป์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3127นายนนทกรณ์ พรไพศาลสกุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3128นายนุชา นาคพิพัฒน์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3129นายปริเยศ กัมทรทิพย์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3130นายรัชชานนท์ ญาติภักดีพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3131นายวินัย แทนบุญไพรัชพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3132นายศิวกร จัดระเบียบพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3133นายสิริพงษ์ เตชะภิญญาวัฒน์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3134นายอนุวัฒน์ ยศบุตรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3135นายอภิพันธ์ ธีรพัฒนะพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3136นายอินทัช สพโชคชัยพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)อันดับ 2
3137นางสาวกมลมาลย์ เจริญอาภารัศมีพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3138นางสาวกาญจนา รัตนปรีดานันต์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3140นางสาวชญามณฑน์ สุวรรณสัมฤทธิ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3141นางสาวชนากานต์ สุทธิสุนทรวงศ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3142นางสาวชมเพลิน วิรเศรณีพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3143นางสาวชุติมา วงษ์เทียนจันทร์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3144นางสาวณัฐชา อริยสังกัปปพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3145นางสาวณัฐณิชา กังวลกิจพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3146นางสาวณัฐรดี ดีโชตพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3147นางสาวณิศวรรณ วัฒนศัพท์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3148นางสาวดาราภร โชติพณิชพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3149นางสาวธนพร พัวรัตนอรุณกรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3150นางสาวธมกร ทองอิ่มพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3151นางสาวธมนวรรณ กุลรัตนญาณพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3152นางสาวธัญชนก กมลกุลาจารย์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3153นางสาวธัญชนก ลิ้มตระกูลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3154นางสาวธัญสุดา อรรถวินพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3155นางสาวนวรัตน์ จินตกุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3156นางสาวนันทิกา โชติปกรณ์กุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3157นางสาวนันธนันท์ เจ็งสืบสันต์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3158นางสาวนิลลักษมี ฉินกมลทองพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3159นางสาวปณชล เลี้ยงถนอมพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3161นางสาวผุสรัตน์ น้อยสิทธิ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3162นางสาวพรรณปพร ดิษบรรจงพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3164นางสาวพิชามญชุ์ พรมเสนาพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3165นางสาวพิมพ์รพี สุธาพรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3166นางสาวภิญญ์นารี วงศ์อนันต์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3167นางสาวมณฑนา เรืองสกุลราชพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3168นางสาวมนิสา พานิชนันโทพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3169นางสาวรัตติพร เตชะขจรเกียรติพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3170นางสาวรัตนชาติ ศิรินิลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3171นางสาววศินี ชาญพิชัยพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3172นางสาวสาธิดา พิรุณสารพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3173นางสาวสิรินันท์ สามัคคีนนท์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3174นางสาวสีวลี สีดาฟองพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3175นางสาวหทัยพร ล้ำเลิศปัญญาพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3176นางสาวอสมาภรณ์ เข็มเพ็ชรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3177นายกันตวัฒน์ หวังไพบูลย์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3178นายข่าน อิศโรวุธกุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3180นายจิระศิลป์ จั่วแจ่มใสพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3181นายชยณัฐ อักษรถึงพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3182นายชวนภ ลลิตวจีวงศ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3183นายณพวิทย์ ผิวลออพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3184นายณภัทร ตี๋สงวนพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3185นายณรงค์ธรรม เกรียงไกรเพชรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3187นายตุลยวัต ขันติพงษ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3188นายทศพล บุญฤทธิ์ศรีพงษ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3189นายธัชกฤษฏิ์ อมรชีวินพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3191นายนพรัตน์ เหลืองทองวัฒนาพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3192นายนฤดล นาคหาญพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3193นายปวินท์ อัคราวณิชย์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3194นายปาณัช อชินธรางกูรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3195นายปุณณพัฒน์ อยู่คงพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3197นายพงษ์พิริยะ ฟูประเสริฐพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3198นายมนัสวิน อ่อนหวานพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3199นายวชิรวุฒิ กลางบุรัมย์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3200นายวรเดช โชคสันธนาพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3202นายวศิน พรหมมิพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3203นายวิยะกรณ์ ศุภปัญญาพงศ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3204นายวีรภัทร หงศ์พันธ์กุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3205นายศิวกร ไคร้ศรีพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3206นายศุภเชษฐ จิตตรีประเสริฐพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3207นายศุภวิชญ์ ดิษฐแย้มพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3208นายสรรพวิท เลิศเลอพันธ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3209นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3210นายสัมมา วจนะวิจัยพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3211นายสุกฤษฏิ์ ภูริยากรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3212นายสุภเวช เลิศประสบสุขพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3213นายอนันตพัฒน์ สี่หิรัญวงศ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3214นายอนุชา บูราณพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3216นางสาวกัญจนพร รอดบางยางพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)-
3217นางสาวอติภา นิตยเมฆินทร์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)-
3218นายชนกันต์ วณิชชานนท์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)-
3219นายบัณณ์กฤษฏ์ หวังวิทยาคุณพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)-