บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะแพทยศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3077นายคัมภีร์ ดำรงเกียรติพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 1
3094นางสาวดวงเต็ม ทรงวัชรชัยพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3098นางสาวนฤมล รัตนสุธีรานนท์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3108นางสาวมุทิตา ลีละศิธรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์อันดับ 2
3139นางสาวจิราพร เทวรักษ์พิทักษ์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3160นางสาวปวีณา เตียวเจริญพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3163นางสาวพันนา สงค์ประเสริฐพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3179นายคมปิยะ ทองอัครนิโรจน์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3186นายดนูวิทย์ ใจแก้วพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3190นายนพพล วงศ์มยุรฉัตรพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3196นายพงศกร อัศวกิจมั่นคงพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3201นายวศิน ชัยวนนท์พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-
3215นายอัครพัฒน์ โสวรรณกุลพ.บ.คณะแพทยศาสตร์ - แพทยศาสตร์-