บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะศึกษาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
745นางสาวกนกพร รอดแย้มกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
746นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูลกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
747นางสาวกมลชนก เพ่งผลกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
749นางสาวกฤติกา บุบผาชาติกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
750นางสาวขจีจิต ยุระตากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
751นางสาวขวัญฤดี สวยอยู่กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
752นางสาวขวัญฤทัย เติมทรัพย์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
753นางสาวเครือหวาย คนแรงกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
754นางสาวจิตปฏิมา รัตนสุคนธ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
755นางสาวจิตรลดา ประดิษฐ์ศิริงามกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
757นางสาวจินพัฒ วงศ์ไชยกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
758นางสาวจิรนันท์ โพธิพฤกษ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
759นางสาวจิราภา กาฬษรกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
760นางสาวชฎาพร สายด้วงกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
761นางสาวชนินพร สุวรรณสิงห์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
762นางสาวชโลบล เปล่งศรีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
763นางสาวชุติพร เกิดภักดีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
764นางสาวชุติมา ทองมีขวัญกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
765นางสาวชุติมา นุ้ยชิตกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
766นางสาวโชติกา ศรไชยกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
767นางสาวฐิฌากรณ์ อุดมเศรษฐ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
768นางสาวณัฐธิดา อัครภาคภูมิพงศ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
769นางสาวณัฐวิภา สุราฤทธิ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
771นางสาวตติยา สุตะภักดิ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
772นางสาวทิพวรรณ ชุมทองกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
773นางสาวธิดารัตน์ เคียงเเก้วกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
774นางสาวนภาพร หริมเจริญกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
775นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
776นางสาวนุสรา ลีนาคกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
777นางสาวนูรีตา บินอาหลีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
778นางสาวเนรัญชลา ธิติพงษ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
779นางสาวเบญจวรรณ สังวังกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
780นางสาวปฏิมา คำแก้วกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
781นางสาวปนัดดา ศิลปชัยกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
782นางสาวประภัสรา เพ็ชราการกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
784นางสาวปรีดาภรณ์ สารบุญมากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
785นางสาวปวริศา หาทองกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
786นางสาวปอยทิพย์ สุวรรณดารักษ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
787นางสาวปานรวีร์ กระตุดเงินกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
788นางสาวพัสนันท์ กันทะวงค์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
789นางสาวพิมพ์ชนก คำชัยกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
790นางสาวฟารีดะ สะมะแอกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
791นางสาวมุนินทร์ มีนาคกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
792นางสาวเมจิรา แสนโสมกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
793นางสาวรอฮานิง หามะกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
794นางสาวรัสมี สือรีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
795นางสาวรินรดา สุขมหากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
796นางสาวลีนา ศิลาบุตรกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
797นางสาววรรธนันทน์ เดชาเลิศกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
798นางสาววราภรณ์ เดชเทศกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
799นางสาววราภรณ์ พลอยเคลือบกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
800นางสาววสุนันท์ เส้งสุ้นกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
801นางสาววีราพัชร์ นามกูลกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
803นางสาวศุภาภรณ์ ใจแก้วทิกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
804นางสาวสวรินทร์ บุญถนอมกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
805นางสาวสาธิลักษณ์ ศรีเผด็จกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
806นางสาวสานารี อุมากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
807นางสาวสิราวรรณ สุพรมกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
808นางสาวสุดารัตน์ สมประสงค์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
809นางสาวสุนิสา วังทองกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
810นางสาวสุภารัตน์ พัฒนแหววกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
811นางสาวอธิษฐาน นุ้ยชวดีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
812นางสาวอรนาฏ เพ็งขำกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
813นางสาวอรวรรยา ลิ้มเจริญกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
814นางสาวอัญชนา ระย้าอินทร์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
815นางสาวอานีซ๊ะ แลสะอิกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
816นางสาวอุดมวดี วรรณกูลกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
818นางสาวฮาลีมะห์ กาหลงกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
819นายจักริน มุกดาจันทร์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
820นายชัยภัทร ลูกบัวกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
821นายชัยวุฒิ เพียรขุนทดกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
823นายณัชพล รอดชูกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
824นายธนวิชญ์ สิงคะปะกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
825นายนเรนทร์ฤทธิ์ นันทะสิทธิ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 1
827นายปริวัฒน์ จันทร์สมุดกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
828นายมูฮำมัด มารอดิงกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
829นายวสิษฐ์พล อนัญญาวงศ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
830นายวิบูลย์ เอกพิริยไพบูลย์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
831นายศราวุธ รามณีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 1
832นายสับรี มะลีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 1
833นางสาวกมลชนก พิเชฐภูรีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
834นางสาวกัณฐมณี คงสวัสดิ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
835นางสาวจารุวรรณ ปานมณีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 2
836นางสาวจิราลักษณ์ ประสานทรัพย์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
837นางสาวจีระภา ค้าแก้วกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 2
838นางสาวณัฏฐา ปัทมานุสรณ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
839นางสาวทิพย์สุดา ฉัตรวิมลกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
840นางสาวพรพรรณ ทิเริมกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 2
841นางสาวพัดชา พูลทรัพย์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
842นางสาวสุกัญญา เอี่ยมประยูรกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
844นางสาวสุภกร ทวกอ่อนกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
845นางสาวสุภิศรา พึ่งธรรมกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 2
846นางสาวอรชุดา ริยะบุตรกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
847นางสาวอรุณรุ่ง จิระวัฒนพงศ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
848นางสาวอาทิตยาพร แกล้วกล้ากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 2
849นายซาการียา อาบูซิกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 2
850นายธัชนนท์ กั่วพานิชกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 2
851นายมารุต ศักดิ์แสงวิจิตรกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
852นายยุทธนา จันทร์ผลกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
853นายศรัณญู หยิบศรีศิลป์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 2
854นายศิวกร ตั้งจิตตาภรณ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษาอันดับ 2
855นายศุภวิชญ์ ฤทธิ์มากกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 2
856นายเสกข์ วงศ์พิพันธ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนวอันดับ 2
857นายเอกพันธ์ ก้านสารชัยกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาอันดับ 2
858นางสาวนูรไฮลา ปะดอละกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
859นางสาวปิยนุช หลานเศษฐากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
860นางสาวเมธินี เบ้าศรีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
861นางสาวยัสมี ดือราซอกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
863นางสาววรยา อองภากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
864นางสาววรินทร หิรัญคำกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
865นายธรรมชาติ ด่านวันดีกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนการประถมศึกษา-
868นายณัฐพล นาบุญพัฒนากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา-
869นายธิติวัฒน์ ทองคำกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา-
870นายประวีณ ภูมิเอี่ยมกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา-
871นายพงศ์ชนก บุญประสิทธิ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา-
872นายภากรณ์ โพธะกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา-
873นายวีระวัสส์ กิตติภัทรภิญโญกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา-
875นางสาวกชวรรณ พึ่งพันธุ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนว-
876นางสาวกมลชนก บันลือศรีสกุลกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนว-
878นางสาวจุฑาทิพย์ เชื้อกูลชาติกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนว-
879นางสาวพรพิมล วิญญากศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนว-
880นางสาวภรภัค วงศ์อรุณกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนว-
881นางสาวภัทรภร สิงห์พิทักษ์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนว-
882นางสาวเอมอร เอี้ยงประโคนกศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนว-
884นายสิรวิชญ์ ฉายะวาณิชย์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนว-
885นายเอกวิทย์ รัตนบุตานนท์กศ.บ.คณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาการแนะแนว-