บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
4625นางสาวณฐกานต์ โสธนะศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์อันดับ 2
4639นางสาวเพชรระริน พ่วงพุกศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์อันดับ 2
4656นางสาวกฤติธรณ์ แฉล้มวารีศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์-
4671นางสาวทิภากร แสงชันศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์-
4677นางสาวธัญณัฐ ช่วยชูศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์-
4712นายกุนต์นิพัทธ์ ศิระมานะกุลศ.บ.สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ - เศรษฐศาสตร์-