บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
4848นางสาวพิมพ์วิภา ศรีชลวงศ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรมอันดับ 2
4849นายอรรณพ เยื้องไธสงศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคมอันดับ 2
4850นางสาวกฤตนพรรณ ดีนิสัยศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4851นางสาวกฤษวรรณ ประทุมศรีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4852นางสาวจันทร์ทิพย์ เผือกร่มโพธิ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4853นางสาวจุฬารัตน์ หมู่สกุลชัยศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4854นางสาวนภาพร ไตรสรณะพงษ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4855นางสาวนันทิญา นาคปุนบุตรศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4856นางสาวเพชรไพลิน สรงเนยศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4857นางสาวภัทราพร ง่วนบรรจงศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4858นางสาวรัชนีกร หอมดวงสีศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4859นางสาวลัดดา โสภาวนามาศศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4860นางสาววริสรา ขวดมาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4861นางสาววิริน ดวงเดชศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4862นางสาวศิวรักษ์ แว่นแก้วศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4863นางสาวสุรีรัตน์ อิ่มเอิบศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4864นางสาวเสาวณีย์ ต้นศิริศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4865นางสาวอรทัย พินโญศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4866นายกฤษฎา สุดแดนศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4867นายกฤษประติพัฒน์ เหล่าสีดาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4868นายกิตติพันธ์ ริยาพันธ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4869นายทศวรรษ ทรงเจริญศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4870นายธัชธรรม์ กลีบสุวรรณ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4871นายธีรศักดิ์ วิมลธรรมศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4872นายประภาส ไชยเลิศศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4873นายไพศาล พลสิทธิ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4874นายภาสวร พูนจิตรบริสุทธิ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4875นายวัชระ วัฒสารศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4876นายศราวุธ ยุทธนาวาศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4877นายสถาพร สมัยกุลศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4878นายสุระสิต แก้งคำศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4879นายอนวรรษ ประยงค์เพ็ชรศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิสังคม-
4880นางสาวกุลวดี ศูนย์กลางศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4881นางสาวปริศนา พูลสวัสดิ์ศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4882นางสาวพัชรพร มิตร์ถาวรศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-
4883นางสาวสุธิดา โปทาคำศศ.บ.วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย - การจัดการภูมิวัฒนธรรม-