บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะพลศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
2677นางสาวณรินธร คชเชนทร์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษาอันดับ 1
2678นางสาวผุสดี ขำทองกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษาอันดับ 1
2679นางสาวศจี โก่งศรชัยกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษาอันดับ 1
2680นายกิตติพัฒน์ เพชรสี่หมื่นกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษาอันดับ 1
2681นายคมสันติ มีเเสงนิลกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษาอันดับ 1
2682นายจักรกริสน์ กลางณรงค์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษาอันดับ 1
2683นายธนายุทธ พุทธโคตรกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษาอันดับ 1
2684นายประเดิมชัย เถาแก้วกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษาอันดับ 1
2685นายณัฐวัฒน์ พงษ์ธนินท์ธรกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษาอันดับ 2
2687นางสาวกาญจนา บุญรุ่งกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2688นางสาวจิรพร ขจรเกียรติอาชากศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2689นางสาวเจนนภา ขระสุกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2690นางสาวเจนนินทร์ สุดสวาทกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2691นางสาวชญาพัฒน์ เนื่องนำกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2692นางสาวชลธิชา โชติเทียนทองกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2693นางสาวฐายิกา แซ่เอี๊ยวกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2694นางสาวณัฐนรี วนพานิชกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2695นางสาวนฤมล เผือกพิบูลย์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2696นางสาวนันทิชา แก้วจินดากศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2697นางสาวปนัญญา สลีอ่อนกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2698นางสาวปรัชรี ธนะมูลกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2699นางสาวปัญญาพร อุสาคูกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2700นางสาวมิริน อิ่นคำกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2701นางสาวศุภรัสมิ์ เขี้ยวแก้วกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2702นางสาวสุจิตรา กล้าหาญกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2703นางสาวอรทัย บุญฤทธิ์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2704นายกฤษดา กองสุจิตรกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2705นายขจรเกียรติ พ่วงพรกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2706นายคเณศ เนาวนัดกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2707นายคมสัน ท่อนทองกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2708นายจักรกริช นิยมสัตย์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2709นายจาตุรันต์ แก้วการไร่กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2710นายจิรภาส เทพศาสตรากศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2711นายเฉลิมเดช เกษมสุขไพศาลกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2712นายชนะศักดิ์ ไชยกาลกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2713นายฐิติพัฒน์ วีณินกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2714นายณัฐพงศ์ สมัครลานกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2716นายณัฐพล จูมานัสกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2717นายณัฐพล แสนบุญกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2718นายทรงสิทธิ์ ไชยเสนกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2719นายทัณธภัทร ส่งเสริมกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2720นายธนวัฒน์ ชินตระกูลรัตน์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2721นายธิติวุฒิ หลิ่มเทศกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2722นายธีรดนย์ สาวสุดชาติกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2723นายธีรภัทร ลิ่มมั่นกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2724นายธีรยุทธ เต็มดีกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2725นายนราวิทย์ วิชัยหอมกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2726นายนวพล ด่านยุทธพลชัยกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2727นายนันทวัฒน์ พรมหาชัยกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2728นายปฐวี ใจผ่องกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2729นายประณพ ดุลย์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2731นายพงศธร ดิษธรรมกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2732นายพงษ์ธวัช ใจเที่ยงกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2733นายพชร ไวยลาภกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2734นายพลรัตน์ ถวิลรักษ์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2735นายพันธ์ศักดิ์ ขันอาษากศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2736นายฟาริส รักดีกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2737นายภาคภูมิ ถึงดีกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2738นายภาณุพงศ์ พินิจกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2739นายวรวิทย์ ศรประสิทธิ์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2740นายวรัตถ์ ณ นครกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2741นายวัชรพงษ์ บูรณ์เจริญกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2742นายวัชรพงษ์ ปัทมาศกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2743นายวัชรัตน์ โอภาสพินิจกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2744นายวุฒิชัย มะอักษรกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2745นายวุฒิพงษ์ ทองมากศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2746นายศักดา ธรรมภักดิ์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2747นายศุภกร พรสิทธิ์ไพบูลย์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2748นายศุภชัย ฉิมดีกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2749นายอธิพงษ์ โตทองกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2750นายอนรรฆ ชัยประเสริฐกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2751นายอนุเชษฐ์ จบสุบินกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2752นายอริยบุตร วงศ์วันกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2753นางสาวไข่มุก ชื่นกลิ่นกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2754นางสาวจันทร์จิรา หวังชื่นกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2755นางสาวจารุนันท์ ผิวผางกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2756นางสาวทิพานัน ชะเอมกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2757นางสาวปัทมาภรณ์ บุญมีกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2758นางสาวพุมเรียง เพิ่มพูลกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2759นางสาวภาวินี ฟูคณะกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2760นางสาววรินทร์นิกา เจริญจิตร์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2761นางสาวสิริณดา เจริญชอบกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2762นางสาวสุลักขณา แก้วทิศกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2763นางสาวอนงค์นาฎ แสงสว่างกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2764นายกิตติพงศ์ ไพชิตกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2765นายขจรศักดิ์ ฤทธิเดชกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2767นายทศวรรษ กลุ้มศิลป์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2768นายธนกฤต บัวชุมกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2769นายปฤษฎีพงศ์ กุลเมธีทวีวุฒิกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2770นายพลสิชฌ์ ชูเนตรกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2771นายพิเชษฐ์ บุ้งทองกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2772นายภัทราวุธ นาเมืองรักษ์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2773นายวิษณุ เสือโตกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2776นายเสฎฐวุฒิ วุฒิกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2777นางสาวจรัญญา ลุนเสนากศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2778นางสาวณลิณี จักสารกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2779นางสาวทิพย์สุริยะ เลิศมงคลเวหากศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2780นางสาววรรณนิสา หนูวงศ์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2781นางสาวอัญชลี ยอดทองกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2782นายเก้า วงศ์สุบินกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2783นายจตุรวิทย์ กลิ่นจันทน์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2784นายจิรมิตร พวกเมืองพลกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2785นายชาคริต ประเดิมชัยกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2786นายณัฐชัย เอี่ยมทิพย์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2787นายดำรงพล แซ่เจียกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2788นายภัทรชนน คงนครกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2789นายวรายุทธ พิชัยรัตน์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2790นายศม มั่นใจตนกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2791นายศุภโชค เหล็กแก้วกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2792นายสหรัฐ พลอยเพ็ชร์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2793นายสัญลักษณ์ หล่อประโคนกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2794นายสุเมธ แสงรัตน์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2795นายอภิสิทธิ์ ยมน้อยกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2796นายเอนกชัย วงค์รักไทยกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2798นางสาวชยาภรณ์ ศรีสมุทรนาควท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชนอันดับ 1
2799นางสาวมัทนา นานอกวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชนอันดับ 1
2800นางสาวเมจา มีสุวรรณวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพอันดับ 2
2801นางสาวอรณิชา หนูนาควท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชนอันดับ 2
2802นายชัยภูมิ เจริญหลายวท.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา-
2804นายกวิน สุตันตานนท์วท.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา-
2805นายธนกร คำสอนวท.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา-
2806นายเอกวิทย์ ธิคำวท.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา-
2807นางสาวกนกพร บุญโชติวิวัฒน์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2808นางสาวกรรวี ไกรจรัสวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2809นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณเพ็ชรวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2810นางสาวจรรยา ตะเพียนทองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2811นางสาวจิตรลดา เจริญวัยวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2812นางสาวฐานิดา เรืองจรินทร์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2813นางสาวฐาปนี กานกหงษ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2814นางสาวณัฐนรี งาเนียมวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2815นางสาวธัญวรัตม์ เชื่อมพันธ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2816นางสาวธิดารัตน์ ป้องทองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2817นางสาวธุมวดี ปลื้มใจวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2818นางสาวนันทิชา คำศรีแก้ววท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2819นางสาวนีรชา หาญวงษ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2820นางสาวปทัตตา ลาวิชัยวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2821นางสาวผกามาศ ยอดพิจิตรวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2822นางสาวพรรธน์ชญมน พึ่งทรัพย์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2823นางสาวพิชยารัตน์ จันทร์เพ็ญวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2824นางสาวพิสินี ตั้งนามประเสริฐวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2825นางสาวมนทิชา ที่ระลึกวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2826นางสาวรชญา เพชรเทียมวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2827นางสาวรุ่งอรุณ ขุนแก้ววท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2828นางสาววราภรณ์ เกษรดอกไม้วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2829นางสาววราภรณ์ มะลิทองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2830นางสาวศศิธร ยี่สุ่นศรีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2831นางสาวหยาดพิรุณ ขุนศรีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2832นางสาวอภินันท์ ต้องทรัพย์อนันต์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2833นางสาวอัญมณี สุทธากรวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2834นางสาวอินทุกร ดาษจันทึกวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2835นายกิตติธัช บุญภักดีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2836นายทรงพล คํากล้าวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2837นายธัพญสรณ์ กองแก้ววท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2838นายนฤชล นิ่มชัยสกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ-
2839นางสาวกมลชนก พร้อมสินทรัพย์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2840นางสาวจิตวรรณ ท่าหินวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2841นางสาวจุฑารัตน์ แผนเจริญวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2842นางสาวชนิกานต์ ปิ่นม่วงวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2843นางสาวณัฐนิชา นันติวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2844นางสาวดวงธิดา จันทร์อักษรวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2845นางสาวทรัพย์ทวี เพาะบุญวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2846นางสาวธนกานต์ ราชประดิษฐ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2847นางสาวนุชนาฎ ชิดตะคุวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2848นางสาวปริมสุดา อุประรัตน์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2849นางสาวมณัสรีย์ ชาติกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2850นางสาวมัลลิกา สายสมบูรณ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2851นางสาวรัชชนก เขื่อนเพ็ชรวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2852นางสาววนิดา กมลจิตร์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2853นางสาววราภรณ์ อัศวินนิวัตวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2854นางสาววารุวรรณ เวียงรัตน์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2855นางสาววิชุดา พลสุวรรณวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2856นางสาวศิวนาถ วงษ์รอดวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2857นางสาวสุชาดา สัตยารัฐวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2858นางสาวสุรัสวดี ยางนอกวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2859นางสาวอัชรา โคเกิดวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2860นางสาวอินทุอร อ่อนหวานวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2861นางสาวไอรดา สว่างพร้อมวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2862นายกตัญญู แก้ววิเศษวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2863นายเติมศักดิ์ พาเงินวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2864นายรัตนกร แหลมไธสงวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2865นายรุ่งโรจน์ ใจยงค์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2866นายวรภัทร วงษ์จีระวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:สาธารณสุขชุมชน-
2867นางสาวกนกวรรณ ธรรมจักร์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2868นางสาวจุฑามาศ เรืองโพธิ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2869นางสาวจุฑารัตน์ วังเชียงวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2870นางสาวชลธิชา ทองแพงวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2871นางสาวโชติกา คงขวัญวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2872นางสาวฐิติพร ผาสอนวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2873นางสาวทิวาทิพย์ เพาะปลูกวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2874นางสาวธัญญาพร จันทร์หง่อมวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2875นางสาวเบญจวรรณ จันทะโชติวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2876นางสาวประกายกาญจน์ มหาขันตรีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2877นางสาวปวีณา ดลเสมอวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2878นางสาวปาริษา คงสมพงษ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2879นางสาวพัชรนันท์ เทียนน้อยวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2880นางสาวภัทรเกล้า ดีทองอ่อนวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2881นางสาวภัทรภร ทองประไพพักตร์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2882นางสาวภาณุมาศ ศรีสอาดวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2883นางสาวเมธาพร นักทำนาวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2884นางสาววาสิณี ยกจำนวนวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2885นางสาววิลาสินี อนันเต่าวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2886นางสาวศรีสุดาวรรณ พันธะพุมมีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2887นางสาวศศิธร คงสมกายวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2888นางสาวศิริพร สาธุภาควท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2889นางสาวสาวิตรี อุตอามาตวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2890นางสาวสิริยาภรณ์ หม้อกรองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2891นางสาวสุนิสา ยี่รัมย์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2892นางสาวหทัยรัตน์ ศิริชัยสุทธิกรวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2893นางสาวอารียา จารุปกรณ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2894นางสาวอารีรัตน์ เกษทองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2896นายวรพจน์ วงษ์ขำวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2897นายศุภมงคล ฤทธิทิศวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2898นายสัตยา กล้าหาญวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2899นางสาวกนกวรรณ ประจงมูลวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2900นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ แก้วชิงดวงวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2901นางสาวจุฑามาศ อารีเอื้อวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2902นางสาวญาณิกันต์ ข่ายสุวรรณ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2903นางสาวณัฏฐวดี คงศรวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2904นางสาวเปรมวดี ยาประดิษฐวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2905นางสาวเมธาวี เนตรคำวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2906นางสาวรัฐติญา พันธุ์น้อยวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2907นางสาววรรณพร ชื่นวิเศษวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2908นางสาววราภรณ์ นะตาปาวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2909นางสาววิลาวัลย์ บุญปลูกวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2910นางสาวศศิปภา พระสนชุ่มวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2911นางสาวสกุลดาว ติ้วพานิชวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2912นางสาวหทัยชนก กองทองวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2913นายกานต์ เนตรสว่างวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2914นายจารุวัฒน์ จันทร์อินทร์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2915นายชูศักดิ์ ขันธลาภวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2916นายณัฐวุฒิ มีกายวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2917นายพิพัฒน์ กุลทนันท์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2918นายระพีพัฒน์ มาตย์วังแสงวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2919นายโรจกุลพล ธนาสุธีทัพพ์วท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2920นายฤทธิเกียรติ ป้องศรีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2921นายสุทธากร แจ่มศรีวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย-
2922นางสาวกานต์ธิดา สุรพาลวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2923นางสาวจิดาภา อานามวัฒน์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2924นางสาวชนัญชิดา กาญจนสมบัติวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2925นางสาวทิวาพร ศรีกาฬสินธุ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2926นางสาวธัญชนิต สยมชัยวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2927นางสาวนมิตรา พิมพ์โพธิ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2928นางสาวนันทิชา เอกเกื้อกรุณาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2929นางสาวบุญสิตา วิลาสมงคลชัยวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2930นางสาวบุณยาพร พงษ์เก่าวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2931นางสาวพิมพ์ทิพย์ ละเอียดดีนันท์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2932นางสาวมินตรา วงษ์สันต์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2933นางสาวรติภรณ์ ขันธารักษ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2934นางสาววรัญญา ใจน้อยวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2935นางสาวศศิธร หาญณรงค์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2936นางสาวศิริพร จิตต์ไทยวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2937นางสาวสุภวานี ประเสริฐฤทธิ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2938นางสาวสุรัชญา คงศรีวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2939นางสาวอริสรา พิมพ์หนูวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2940นางสาวอามภิกา คำลือวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2941นางสาวอิสริยา หินเธาว์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2942นายกฤติภูมิ สินรัตนภักดีกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2943นายกฤษดา ตุ้มทองวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2944นายกวินวัฒน์ เมฆสคราญวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2945นายกิตตินันท์ ลิ่มจันทร์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2946นายกิตติภพ สมหวังชัยวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2947นายเกียรตินิยม ธนัตถ์เหล่าทัพวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2948นายโกวิทย์ คูโพธิพันธ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2949นายคฤหัสถ์ สันกลางวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2950นายจักพันธ์ คงสกุลวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2951นายจักรกฤษ ชุ่มจันทร์จิราวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2952นายจักรกฤษณ์ สุนทรมัทฉะวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2953นายจิรชัย ธนาธรรมนันท์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2954นายจิรวัฒน์ รัตนไชยวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2955นายฉัตรดนัย แตงอ่อนวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2956นายชนาธิศ พอใจวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2957นายชูวิทย์ สุขบัววท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2958นายณัฐภูมิ จันทร์หอมวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2959นายดำรงพล จันทโสกวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2960นายตะวัน แก้วปู่วัดวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2961นายเทิดศักดิ์ เหมะวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2962นายธนพงศ์ นาคเขียววท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2963นายธนพล พูลทรัพย์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2964นายธนวิน ม่วงศรีวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2965นายธนวินท์ สุทธิภูลวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2966นายธัชพล เฟื่องทองวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2967นายธีระ นราพันธุ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2968นายเธียรบดินทร์ เจริญลาภวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2969นายนฤดม ราชสงครามวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2970นายบัณดิษฐ์ วงศ์เดชาวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2971นายบูรณ์พิภพ โพธิ์สิงห์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2972นายประภาวัฒน์ ปิดตาทะเนวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2973นายประยุทธ มั่นคงวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2974นายประสิทธิ์พร สุ่มมาตรวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2975นายปัณฑร กองตาพันธ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2976นายปิยวัฒน์ ชิตวรจักรดุลย์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2977นายพงศ์พล ลี้ประกอบบุญวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2978นายพิชิตชัย แซ่เฉี้ยงวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2979นายพีรชา ประสิทธิ์เพียรชัยวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2980นายภัทรวิทย์ บำรุงรสวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2981นายรัฐการ ชูมณีวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2982นายรัฐศักดิ์ สีสังข์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2983นายรัฐศาสตร์ ทวงชนวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2984นายวทัญญู คำรสวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2986นายวัชรเกียรติ รวิทิวากุลวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2987นายวีระศิลป์ กลิ่นหอมวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2988นายศักดิ์จา สังข์วงษ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2989นายษาวิช เชี่ยวชาญวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2990นายสันติ สารคำวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2991นายสุนาถะ อิงปัญจลาภวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2992นายสุภัทภณ เหลียงพานิชวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2993นายสุเมธ มณีนาควท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2994นายอรรถวุฒิ เชือคุณวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2995นายอัสนี ศรีปทุมวราภรณ์วท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
2996นางสาวกมลลักษณ์ ผุริจันทร์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
2997นางสาวขวัญข้าว นาวาบุญนิยมศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
2998นางสาวอรณิชา บุญกิตติเจริญศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
2999นางสาวอาภัสรา ศรีพิพัฒน์สินศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 1
3000นางสาวนภัสวรรณ แย้มเยื้อนศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2
3001นางสาวปณิตา เจริญหุ่นศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2
3002นางสาววรัญญา ศรีวรุณนนท์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2
3003นางสาวศิรประภา กอเกรียงไกรศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2
3004นายธีธัช วนาเเสงธรรมศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2
3005นายฟ่าฮัจ โต๊ะสกุลศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2
3007นางสาวกฤติญาณี ประกอบสุขศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3008นางสาวกิตติยา จรูญเพ็ญศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3009นางสาวขวัญใจ เฟื่องฟูศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3010นางสาวขวัญเรือน อรุณฤกษ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3011นางสาวจุฑาทิพย์ ตามยุทธศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3012นางสาวชนาภา ขวัญยืนศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3013นางสาวชุติกาญจน์ สาสารศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3014นางสาวณัฏฐนันท์ เกตุหอมศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3015นางสาวณัฐธยาน์ สิริทรงประกอบศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3016นางสาวณัฐพร แผ่นแก้วศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3017นางสาวณัธนารีย์ โรจน์สุจิตรศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3018นางสาวธนภร โพธิสัตย์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3019นางสาวธนาภรณ์ ศรีโยธาศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3020นางสาวนฤมล รักสุภาพศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3021นางสาวนันท์นภัส พิศวงษ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3022นางสาวปณิธาน มาละเอียดศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3023นางสาวปรัชญาภรณ์ ทองมิ่งศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3024นางสาวปวิตรา ไกรรักษ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3025นางสาวปาณิสา เอี่ยมสำอางค์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3026นางสาวปิยธิดา ปทุมวันศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3027นางสาวเปมิกา เนาว์แสงศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3028นางสาวพัชนิดา จังสวัสดิ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3029นางสาวพัชราภรณ์ เปรมจิตร์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3030นางสาวพันธุ์ทิพย์ นารถศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3031นางสาวแพรว ศิริสวัสดิ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3032นางสาวภัทจริยา ศิริสถิตย์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3033นางสาวภูริชญา ศรีเจริญศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3034นางสาวมณีรัตน์ ชูประดิษฐศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3035นางสาวมนัสนันท์ กฐินเทศศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3036นางสาวรักษิณา เติมสายชลศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3037นางสาววริศรา มูลเอกศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3038นางสาวสุกัญญา คำนึงศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3039นางสาวสุณิชา เจริญศักดิ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3040นางสาวสุดารัตน์ ใจตื้อศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3041นางสาวหทัยชนก ยิ้มจันทร์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3042นางสาวอารียา เสือเกิดศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3043นางสาวอารีรัตน์ พึ่งเนตรศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3044นายฐานทรัพย์ กันทสัยศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3045นายณัฐธีร์ โรมรัตตะพันธุ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3046นายธนดล บูชาเธียรศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3047นายธนนันท์ ชลยุทธ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3048นายธนพงศ์ ชูสุขศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3049นายนุชา ปีติพัฒนพันธ์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3050นายปราการ เมธาวโรดมศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3051นายพงศกร พงศ์ธนาพาณิชศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3052นายพงศ์พล ประถมเสาวนีย์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3053นายพรชัย บุญบุตรศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3054นายภานุมาศ ไม้แก้วศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3055นายมณฑล เย็นใจศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3056นายรณกร เส็งสอนศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3057นายศุภกร ชื่นพาณิชย์กิจศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3058นายสุทธิภัทร ปานย้อยศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3059นายสุพัฒน์พงศ์ พิบูลสุนทรโรจน์ศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-
3060นายอำนาจ ตุ่นสมบัติศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการ-