บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะพลศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
2686นายติณวัตร คุ้มเนตรกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษาอันดับ 2
2715นายณัฐพงษ์ นิยมญาติกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2730นายปราชญ์ บัวภากศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : พลศึกษา-
2766นายชนม์ชนก เจริญพงศ์กศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2774นายวีระวุฒิ ปริบาลกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2775นายสุวิกรม โรจนชูศรีกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-
2797นายโอม ธิราพืชกศ.บ.คณะพลศึกษา - สุขศึกษาและพลศึกษา : สุขศึกษา-พลศึกษา-
2803นายสิทธิชัย บำรุงจิตร์วท.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาพลศึกษาพลศึกษา-
2895นายจตุรพักตร์ เสนาเจริญวท.บ.คณะพลศึกษา - สาธารณสุขศาสตร์:อนามัยสิ่งแวดล้อม-
2985นายวรวัฒน์ ทารินสุวท.บ.คณะพลศึกษา - วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย-
3006นายวชิรวิทย์ ทองอัมพรศศ.บ.คณะพลศึกษาภาควิชาสันทนาการผู้นำนันทนาการอันดับ 2