บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะสังคมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1919นางสาวกรกฏ จิตรานุเคราะห์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1920นางสาวขนิษฐา สมใจกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1921นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1922นางสาวตวงทอง พงศ์จำรัสกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1923นางสาวธนัญญา จันทร์สุภากศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1924นางสาวนฤมล บุญเจริญกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1925นางสาวประภัสสร อ่อนทองคำกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1926นางสาวมุทิตา ย่องไทยสงกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1927นางสาวศิรดา สูงสกุลกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1928นางสาวสุฑามาศ แก้วบางพูดกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1929นางสาวสุภาวดี พงประสิทธิ์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1930นางสาวอชิรญาณ์ ณ ศิริกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1931นายชยกร ชุ่มมงคลกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1932นายธนสินธุ์ เอนกศิลป์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1933นายธนะพล พุ่มพูลกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1934นายธนาคาร ธนาวิวัฒน์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1935นายพุฒิพงษ์ ชุ่มชูจันทร์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1936นายภาคินนท์ แก้วประภาคกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 1
1937นางสาวปิยะนุช เนรมิตพานิชย์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1938นางสาวภัทรียา ราตรีกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1939นางสาวรัตนประภา สายสงวนกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1940นางสาวสิยาพัฐ นานาพรกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1941นางสาวสุภนิดา สายตั้งใจกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1942นางสาวอารฎา สุขยานุดิษฐ์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1943นายฆนรุจ สุสากศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1944นายธีระวัฒน์ คันธีกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1945นายนฤเบศน์ นิยมทรัพย์กศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1946นายวัชพล ตุลยวิไลกุลกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1947นายอนุกูล จิรวัฒนเดชกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)อันดับ 2
1948นางสาวชุติกาญจน์ พุ่มพระคุณกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1949นายกรานต์ ไชยเมืองมูลกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1950นายพชร อรุณส่งสุขกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1951นายพิชชากร สิงหนิยมกศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1952นายเมธี ตั้งสิริพัฒนากศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาสังคมศึกษา (กศ.บ.)-
1953นางสาวกชกร เหล่าจารุวัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1954นางสาวกชรัตน์ นฤพัฒน์ผจงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1955นางสาวกนกภรณ์ พงษ์กลางบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 1
1956นางสาวจิดาภา โจวเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1957นางสาวณัชรวาดา วุ่นศิริบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1958นางสาวณัฐชนก ไว้เกียรติบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1959นางสาวณัฐนันท์ งามปัญญาพินิจบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1960นางสาวลักษมี สุภาวีระบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1961นางสาวสุกฤตา ประชาญตรีกาลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1962นางสาวสุชาดา นันทะโสมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1963นางสาวอิงพร อัศวโกวิทวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 1
1964นายชยพัทธ์ พงษ์พิบูลย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 1
1965นายธฤตธรณ์ พุกกะณะสุตบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1966นายบุลากร ไตรนภากุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1967นายเบญจพล อุดมศรีสำราญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1968นายพิสิฐชัย ชาญชัยวรวิทย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 1
1969นางสาวกนกพร ดอนโคตรจันทร์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1970นางสาวกรชนก ลู่ประเสริฐกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1971นางสาวกฤตยา อานามนารถบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1972นางสาวกัญญารัตน์ เงินกองแก้วบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1973นางสาวกัญภร วัฒนชาติบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1974นางสาวกัณฐิกา ศรีวัฒนคุณบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1975นางสาวกัลยกฤต พันทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1976นางสาวกานพิชชา สุวรรณ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1977นางสาวกุลศิริ สุรเกียรติชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1978นางสาวขวัญกมล เขียวหวานบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1979นางสาวขวัญดาว สุขดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1980นางสาวจิรภา หันตาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1981นางสาวจุฑามาศ เรืองเดชบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1982นางสาวชนกพร รัตนแจ่มจรัสบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1983นางสาวชนากานต์ อยู่ดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1984นางสาวชนินาถ พนมขวัญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1985นางสาวชลันดา เตชะวัชราภัยกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1986นางสาวญาณิศา เชษฐโชติวนิชบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1987นางสาวฐิติทิพย์ โภชนกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1988นางสาวณัฏฐ์ชยา เจวินทุลักษณ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1989นางสาวณัฐกานต์ นุชผดุงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1990นางสาวณัฐชา ไพศาลพาณิชพงษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1991นางสาวณัฐชา องคะลอยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1992นางสาวณัฐณิชา วิทยารมภ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1993นางสาวณัฐนิช ชินกาญจนโรจน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
1994นางสาวณิชชาพัชฏ์ เกษตรสวัสดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1995นางสาวดารกา สนั่นไหวบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
1996นางสาวถิรดา พ่วงแม่กลองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
1997นางสาวธัญจิรา หัสกิจบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1998นางสาวธัญชนก มาตยานุมัตย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
1999นางสาวธัญญเนตร ประสมสุขบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2000นางสาวธิติกาญจน์ ธาตุดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2001นางสาวนพสร หวังบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2002นางสาวนฤมล บาระพรมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2003นางสาวนันธิยา เจียนระลึกบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2004นางสาวนิภาดา ศุภรักษ์เกียรติบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2005นางสาวประภัสสร อณิประกอบกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2006นางสาวปวริศา สืบขจรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2007นางสาวปองระพี รัตนยานนท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2008นางสาวปาจรีย์ ธรรมสละบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2009นางสาวปาริศรา ภู่เล็กบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2010นางสาวปิลันธน์ทวา ยุติธรรมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2011นางสาวปุนญนุช ตัณฑ์ศรีสุวรรณบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2012นางสาวพรนภัส ธนะโสธรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2013นางสาวพรวิภา นพมาลัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2014นางสาวพัชรพร คำสุนทรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2015นางสาวพัชรี โชติช่วงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2016นางสาวพัฒน์นรี เบญจชัยวัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2017นางสาวภัทรมน มีศิลป์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2018นางสาวภัทรา หังโสบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2019นางสาวมนัญญา ลิขิตธนวัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2020นางสาวมนิดา นราไชยฤทธิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2021นางสาวมารดา วงษ์ชะอุ่มบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2022นางสาวมาริษา วนิชกุลพิทักษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2023นางสาวรวีวรรณ วงศ์สินสกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2024นางสาวรสิตา ตันวีระชัยสกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2025นางสาวรัตนอาภา มีเดชาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2026นางสาวรัศมี อัศวพรชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2027นางสาวลลิดา โล่วรพงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2028นางสาววรกานต์ เชื้อสำราญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2029นางสาววรัชยา ทุมลาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2030นางสาววริศรา พิศาลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2031นางสาวศศิภา เนียมบุญนำบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2032นางสาวศิริกาญจน์ ศิวะยิ่งสุวรรณบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2033นางสาวศิริพร พลอยเพ็ชรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2034นางสาวศุภรัศมิ์ สิริสุขสมบูรณ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2035นางสาวศุภลักษณ์ เนียมพิทักษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2036นางสาวสรดาพร คำดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2037นางสาวสิริยา กล่อมจิตเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2038นางสาวสิริรัตน์ ศุภตานนท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2039นางสาวสุกัญญา ติ่งเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2040นางสาวสุญาดา จิโรจยนตรกิจบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2041นางสาวสุพิณญา คำสวรรค์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2042นางสาวสุภพร จิตสุริยาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2043นางสาวสุภาวดี พูลสวัสดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2044นางสาวสุภิชญา แตงจุ้ยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2045นางสาวเสาวรส อมรวิสิทธิ์กุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2046นางสาวอนุตรา ภูมิภักดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2047นางสาวอาริยา อุดมล้ำเลิศบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2048นายกฤตภาส นามปัญญาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2049นายกิตติพงษ์ แก้วลอยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2050นายฉันทวัฒน์ อัครวงศ์พัฒนาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2051นายณัฏฐวัฒน์ อินทร์แพงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2052นายณัฐดนัย สื่อมโนธรรมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2053นายแทนไท อารีศิลปบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2054นายธนวัตน์ อินตาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2055นายธนวิทย์ บุนนาคบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2056นายนิพิษฐา แจ่มกระจ่างบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2057นายบุญญฤทธิ์ กรสิทธิกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2058นายปริญญ์ ธนาวัฒนเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2059นายพชร เลไธสงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2060นายภูวเดช สุดเนื้อทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2061นายรัชชานนท์ จันทร์โพธิ์ศรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2062นายวรพล แสงอังคนาวินบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงินอันดับ 2
2063นายวัชริศ โลวะภาพบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาดอันดับ 2
2064นายสุรวุฒิ สิมารักษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอันดับ 2
2065นายเสฎฐวุฒิ ชูเกียรติจตุรพรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศอันดับ 2
2066นางสาวกชกร ขำแขกบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2067นางสาวกัลยรัตน์ ปิยะสกุลแก้วบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2068นางสาวจตุรพร นำสุวรรณกิจกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2069นางสาวจิรัชฌา บุรานันท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2070นางสาวฐิติพร ขุนทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2071นางสาวณัฐชนก ประเสริฐกุลชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2072นางสาวณัฐญา วัฒกียานนท์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2073นางสาวณัฐวดี รุ่งเรืองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2074นางสาวดนยา แดงภิรมย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2075นางสาวทิพย์สุดา อินภิบาลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2076นางสาวทิยาพร ตี้ฮ้อบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2077นางสาวธนวรรณ เตชะเวชเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2078นางสาวธนัชพร พยุงวงค์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2079นางสาวธรรญนต ธรรมจิโรจบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2080นางสาวธัญชนก ศิริกาญจน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2081นางสาวนัชชา แซ่ลิ้มบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2082นางสาวปรียารัตน์ จันทร์ทะศรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2083นางสาวปวีณา วิทยาสกุลชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2084นางสาวปัทมา สุขสวัสดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2085นางสาวพิชชา เกียรติสมภพบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2086นางสาวภิญญลักษณ์ เจนศิริศักดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2087นางสาวมนทกานติ์ จันทรมณีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2088นางสาววธูสิริ เค้าภูไทยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2089นางสาววิลาวัณย์ วงสินธุ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2090นางสาวศกลวรรณ ปึงวัฒนาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2091นางสาวศรุตา น้าวิลัยเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2092นางสาวสโรชา ตะโนรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2093นางสาวสุจรรยา บุญยียวนบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2094นางสาวอรพร ทวีอภิรดีปฐมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2095นางสาวอริศรา ดำมณีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2096นางสาวอังคณา ติโลกะนาถบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2097นางสาวอัชพร ภัทรเลิศศิริบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2098นางสาวอัญธิกา ยัตตะโชติบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2099นางสาวอัณณ์ญาดา พุทธคุณบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2100นางสาวอาริยา แซ่เบ๊บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2101นายกฤตพร กิจสวัสดิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2102นายกวิน พฤกษ์วัฒนศิริบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2103นายกิตติศักดิ์ นพทวีวุฒิบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2104นายชาคริต สงวนเลิศฤทัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2105นายธนดล เกียรติกังวานไชยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2106นายธัชพล ศรีวิลัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2107นายธันวา หมานมานะบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2108นายวรเชษฐ์ สุจริตธัญตระกูลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2109นายวัศพล เลิศเธียรพิพัฒบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการตลาด-
2110นางสาวขวัญสกุล เกียรติกมลวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2111นางสาวจอมสุดา ประสานกุลกิจบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2112นางสาวชนากานต์ สุกใสบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2113นางสาวณัฐวีริน สายกลางดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2114นางสาวธิดารัตน์ สันติมังคลาชัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2115นางสาวนรรณภัทร สวัสดิสารบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2116นางสาวปรมาภรณ์ วงศ์วิเศษบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2117นางสาวปองกมล เฮ็งเจริญสิงห์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2118นางสาวเปรมิกา ชุมจันทร์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2119นางสาวพรปวีณ์ ศรีอรุณบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2120นางสาวพิมพ์รดา อยู่หลายบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2121นางสาวภัณฑิรา เจตสมานพันธ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2122นางสาวมัณฑนา บุญชูศรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2123นางสาวรติรส มหิทธิกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2124นางสาวรัตนกร ศรีวิริยกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2125นางสาววรกมล ศรีสงวนบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2126นางสาววรรงครัตน์ ลิขิตสันติธรรมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2127นางสาววรรณิภา คำมีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2128นางสาววริศรา สาระขวัญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2129นางสาววิชุดา เศรษฐการพิทักษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2130นางสาววิภาวี สมมิตรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2131นางสาวสินีนาถ พิณประไพวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2132นางสาวสุภัสสรา ทำมารุ่งเรืองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2133นางสาวสุภาพร หนูจิตรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2134นางสาวสุภาพรรณ มากเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2135นางสาวอรนภา บุญนำบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2136นางสาวอัจจิมา การเที่ยงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2137นางสาวอุษมา ชัยบำรุงมิตรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2138นายกนกพล นาคพลั้งบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2139นายกฤตวัฒน์ เตชธรรมวัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2140นายขจรเกียรติ มาสำราญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2141นายจิรเมธ เชาว์เลขาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2142นายฐิติพงศ์ ทรัพย์สมบุญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2143นายดณัยนันท์ แสนเทศธัญวัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2144นายปกรณ์ สายช่างทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2145นายปริญ สมสุวรรณบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2146นายพิษณุ ถาวรวสุบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2147นายพีรวุฒิ องค์ศรีตระกูลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2148นายศิริภักดิ์ ปุณยฤทัยธำรงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2149นายสิรวิชญ์ บุญเสริมสุขบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2150นายสุกฤษฎิ์ โตรักษาสกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2151นายอนุชิต ศรีกาหลงบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2152นายอินทัช มอบนรินทร์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2153นายอุชุกร ศิริวรกานต์กุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการเงิน-
2154นางสาวชลธิชา เพ็งเหมือนบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2155นางสาวชาลิสา วิทยาวรภูมิบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2156นางสาวธณัชพร เตชะอัครเศรษฐ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2157นางสาวธนัญญา ฉายามงคลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2158นางสาวธมลวรรณ เรืองประพันธ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2159นางสาวนภัสสร เนืองศรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2160นางสาวปรียานาถ สายท่าเสาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2161นางสาวปลิดา ศุทธิสมบูรณ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2162นางสาวปิยวรรณ วรจรรยาวงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2163นางสาวปิยาพัชร สุวรรณไตรภพบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2164นางสาวพรนภา อ่อนดีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2165นางสาวพัชนิภา จันทร์ชุมบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2166นางสาวพัชรพร เรืองพณิชยกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2167นางสาวพิชญธิดา โพธิ์ศรีบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2168นางสาวเพ็ญพิชชา ปิยะโชติมงคลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2169นางสาวภัทรกันย์ ทองแสงสุขบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2170นางสาวเรศนรินทร์ เพ็ชรจำรัสบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2171นางสาวเลิศวิไล วรพันธ์พานิชบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2172นางสาววราลักษณ์ เหรียญเลิศพรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2173นางสาวศรัณธร ภคะประทีปบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2174นางสาวศันสนีย์ ตติยเกษมทรัพย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2175นางสาวศิรดา แซ่ฉาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2176นางสาวศิริพิชชา พงษ์วิเชียรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2177นางสาวศุลีพร จงพิพัฒน์ไพบูลย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2178นางสาวสายธาร แซ่ฉั่วบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2179นางสาวสิรภัทร อิ้วสกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2180นางสาวสิริวรรณ แก่นทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2181นางสาวอรจิรา สีดาสารบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2182นางสาวอริษา นุ่มเจริญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2183นางสาวอัญชลี สดชื่นกมลมาลย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2184นางสาวอุมาภรณ์ แซ่อึ้งบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2185นางสาวไอลดา เชื้อธรรมชาญบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2186นายกิตติพงศ์ อำนวยชัยวิวัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2187นายชนภัทร โอสถานุกูลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2188นายนัทธพัชญ์ บัณฑิตธนาพงษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2189นายเบ็น พงศ์สร้อยเพ็ชรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2190นายรณกร ศรีตั้งศิริกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2191นายวรรณเดช ศรีวาระกุลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2192นายอิษฏสโรจ พุทธแสนยากรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม-
2193นางสาวชนกนันท์ ขันแข็งบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2194นางสาวชุติกาญจน์ ใจห้าวบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2195นางสาวชุติมา อังศุวรพฤกษ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2196นางสาวฐิตาภรณ์ ศุภสกุลอนันต์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2197นางสาวณัชชา เหลืองอร่ามบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2198นางสาวณัฐธิดา ศรีรัตน์ชัชวาลย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2199นางสาวณัฐนิชา นิรัสสัยบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2200นางสาวณัฐสุดา สร้อยกุดเรือบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2201นางสาวดวงฤทัย แป้นแก้วบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2202นางสาวทวิชชา พัวพรสวรรค์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2203นางสาวนัทธมน ถกลทรัพย์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2204นางสาวนิลปัทม์ โชติอนันต์กาลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2205นางสาวปาริฉัตร เมธานิเวศน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2206นางสาวพรทิพย์ ศุขมาบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2207นางสาวพรรณพนัช วงศ์ปราการสันติบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2208นางสาวพัชรี ชัยวิรัตน์พงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2210นางสาวมณีรัตน์ มรกฏบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2211นางสาวมนปภา วิชิตจอมทองบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2212นางสาวลักษิกาณ์ สุขีชีพบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2213นางสาววริษฐา ลิมป์แสงรัตน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2214นางสาวสุภาพร พัวพันธ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2215นายจักรพงษ์ ชื่นชอบกมลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2216นายชัยวัฒน์ ถวิลวิศิษฏ์วัฒน์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2217นายณัฐวัชต์ ธัญสุขไพศาลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2218นายวัชรโชค กตัญญูเสริมพงศ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2219นายวัฒน์ชัย ตันปัทมดิลกบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2220นายศิวกร ศรีสุรินทร์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2221นายสรวิชญ์ ธรภาพพิศาลบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2222นายสิรภพ ศรีคชบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2223นายอธิวัชร์ อภิชนรัตนกรบธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2224นายเอกภาพ ศรีโพธิ์บธ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศ-
2225นางสาวเจษฎาพร คำคงวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 1
2226นางสาวอรียาภรณ์ สุทธวงค์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 1
2227นางสาวจิตสุภาพ สารพานิชวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2228นางสาวจีระนันท์ พึ่งฤทธิ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2229นางสาวณัฐณิชา วุฒิวรัญญาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2230นางสาวนัทธ์ชนัน อนุวงษาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2231นางสาวรัตนาภรณ์ สิทธิแก้ววท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2232นางสาววนิดา วงษ์บุบผาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2233นางสาววริยา ภู่พงศ์ชนางกูรวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2234นางสาววิปัทมา บุญมาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2235นางสาวศันสนีย์ เพ็งสะและวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2236นางสาวสุนทรี จีนสมบูรณ์พานิชวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2237นายธิษณ์โรจน์ ตรีรัตนาวิทยาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2238นายปรานต์ ศิริอังคาวุธวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2239นายพิชญ์ชภัฏฐ์ จรัสศศิธรวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2240นายวีรพล จินดาวงค์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศอันดับ 2
2241นางสาวกนกวรรณ บุดดีจีนวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2242นางสาวกนกอร หอมตลบวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2243นางสาวกานต์ธิดา ละครมุลวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2244นางสาวกุลธิดา เส้งส่งวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2245นางสาวจริยา อรรคบุตรวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2246นางสาวจันทร์จิฬา ฉลองบุญวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2247นางสาวจารุวรรณ น้อยพิทักษ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2248นางสาวเจนจิรา เขียวฉ่ำวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2249นางสาวชญานี โชติเลิศสิริกุลวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2250นางสาวชญาพร เพิ่มศรีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2251นางสาวชนัญยา แสงทองศรีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2252นางสาวชนิกานต์ นุชนาฎวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2253นางสาวชนิดา รัสมีจินดาวงค์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2254นางสาวชมพูนุท ศรีสุธรรมวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2255นางสาวชลธิชา อินทสระวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2256นางสาวชลลดา ผูกรอดวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2257นางสาวชลันดาภรณ์ จินะการวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2258นางสาวชัญญพัชร์ กีรติพัฒน์เตโชวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2259นางสาวชัญญานุช นันทิพัฒน์วงศ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2260นางสาวชาลินี กงทองวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2261นางสาวชิชญาน์ มงคลไวยวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2262นางสาวดาวเสาวลักษณ์ กองทองวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2263นางสาวนภาพร กดมงคลวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2264นางสาวนภาพรรณ จันมีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2265นางสาวน้ำณิชา เสนาะวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2266นางสาวปฏิญญา หม่อมพะเนาว์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2267นางสาวปวีณ์นุช เนียมจ้อยวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2268นางสาวปัทมาภรณ์ มุมทองวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2269นางสาวพงษ์ผกา พงษ์เอมวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2270นางสาวพนิดา ครองกิจการวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2271นางสาวพิณรัตน์ แก้วมาลาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2272นางสาวพิมพ์นิภา ธนูพรานวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2273นางสาวพิมพ์วรา สัมพันธะวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2274นางสาวแพรพลอย ประกอบกิจวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2275นางสาวภัทริญา วงศ์ณศรีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2276นางสาวภิญฐิกา พิมพ์มณีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2277นางสาวเมธาวี ทวิชศรีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2278นางสาวเมวิสา ผ่องภิรมย์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2279นางสาวรติมา จันทะโกวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2280นางสาวรัตนาพร มาลาสีวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2281นางสาวลลิล มณีเนตรวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2282นางสาววันชนก แววมยุราวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2283นางสาวศศิประภา นาคเล็กวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2284นางสาวศิริลักษณ์ ทองปลอนวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2285นางสาวสมัญญา มั่นคงวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2286นางสาวสุชาดา ทิพย์ยอแล๊ะวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2287นางสาวสุพัตรา สุขจำนงค์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2288นางสาวอภิญญา ผาดอนวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2289นางสาวอรจิรา ธูปกระแจะวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2290นางสาวอรพรรณ สถาพรวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2291นางสาวอรอุษา รัตนจินดาวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2292นางสาวอริสรา ชูสังวาลย์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2293นางสาวอังคณา เพ็ชรขาววท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2294นายกษิดิศ จูงพันธ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2295นายกิตติพันธ์ ปานเจริญวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2296นายกิตติศักดิ์ หยาดไธสงวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2297นายเขมทัต อัจจิมาวาณิชย์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2298นายคณิศร เลี้ยงบำรุงวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2299นายจิรวัฒน์ ดารณีศรีสุขวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2300นายชนมพัฒน์ แสงครุฑวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2301นายชายชาญ อึ๊งเหมอนันต์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2302นายชุติวัต ขัดแก้ววท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2303นายตนุภัทร พิพัฒน์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2304นายธีระพันธ์ ขอนดุสิตวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2305นายนราวิชญ์ เทพจันทร์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2306นายนราวิชญ์ สร้อยผาบวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2307นายนฤภัทร วรรณะศิลปินวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2308นายพิธิวัธ รังษีนรบุตรวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2309นายมนชิต ซึมรัมย์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2310นายยุทธพิชัย หยกทับทิมวท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2311นายสิรภพ เทาวงษ์วท.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ-
2312นางสาวกฤษนันท์ สริตชลานนท์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2313นางสาวชิติพัทธ์ สุนทรสารทูลศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 1
2314นางสาวมณฑิตา แม้นกลิ่นเนียมศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2315นางสาวอารีนารถ ทองมาลัยศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 1
2316นายกฤษฎา บูรณมานัสศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 1
2317นายเชิดชัย ขำหวานศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 1
2318นายณัฐภิเชษฐ์ ฝึกฝนศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 1
2319นายปกรณ์เกียรติ ดีโรจนวานิชศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 1
2320นายภานุพงศ์ สิทธิสารศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 1
2321นางสาวกชกร ทองเพชรศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2322นางสาวกณภัทร ไตรพรพัฒนาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2323นางสาวชญภา หาญเจริญศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2325นางสาวชุติกาญจน์ ผาติธรรมพงศ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2326นางสาวณัฐธิดา สิบธงศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2327นางสาวณิชากร ตุ่มเงินศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2328นางสาวเบญจวรรณ คงแทนศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2329นางสาวปิยนุช บทมาตย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2330นางสาวปุณณภา โชติชินเชาว์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2331นางสาวเพ็ญนภา พรหมหีตศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2332นางสาวเพ็ญพิชชา ฉัตรวิลัยศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2333นางสาวรัชนก พุทธสุขาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2334นางสาวสุทธิดา บุญญานนท์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2335นางสาวสุทธิตา สุขประเสริฐศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2336นางสาวสุธิดา สุขคุ้มศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2337นางสาวสุภากานต์ พรพิมานศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2338นางสาวอภิญญา ภูมิศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2339นางสาวอรปรียา อินทวารีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2340นางสาวอรพรรณ พรหมมณีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2341นางสาวอรวิภา เรืองพจน์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2342นางสาวอรอนงค์ อุบลมณีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2343นายคณาธิป สวัสดิไชยศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2344นายพหล เจริญสมบัติศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมืองอันดับ 2
2345นายวงศกานต์ เชื้อเมืองพานศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์อันดับ 2
2346นางสาวกมลพรรณ บัณฑิตนุกูลศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2347นางสาวกรรณิการ์ มาทรัพย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2348นางสาวกานต์ชนก วงศ์รักศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2349นางสาวขวัญอัมพร ทิพย์เนตร์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2350นางสาวเขมินี รัตนวิชัยศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2351นางสาวจรรยาวัชร มหาพลศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2352นางสาวจิรฐา ทวีกาญจน์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2353นางสาวชนกนันท์ พุ่มไสวศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2354นางสาวชนกานต์ จำรัสตระกูลศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2355นางสาวชนานันท์ นิติกุลศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2356นางสาวชยาภรณ์ สุวรรณนภาศรีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2357นางสาวณภคพร ศรีไชยศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2358นางสาวณัฐณิชา นะระแสนศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2359นางสาวดารารัตน์ บั้งทองศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2360นางสาวนวชน แซ่แต้ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2361นางสาวปฐมาวดี มงคลประพฤติศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2362นางสาวปรียารัตน์ ศิริสำราญศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2363นางสาวปฤษฎา สฤษเนตร์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2364นางสาวปวีณ์นุช เกษมสันต์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2365นางสาวปิยะนุช กุลเสนศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2366นางสาวปุณยวีร์ จันทร์เอียดศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2367นางสาวพัชรีพร ใบผุยศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2368นางสาวพิชชาพร พงศ์พลินฤทธิศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2369นางสาวภัณฑิรา มุ่งหมายศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2370นางสาวภัทรพร พงษ์นาคศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2371นางสาวภูริชญา ศรมณีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2372นางสาวมณีนิล องค์ศิริโชคศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2373นางสาวมลรัดดา วงษ์ทาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2374นางสาวมัชฌิมา เอี่ยมสอาดศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2375นางสาวมาริษา ลีกำเนิดไทยศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2376นางสาวมีนตรา ชาญอุไรศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2377นางสาวรอยรวี บุญยะฤทธิ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2378นางสาววริษฐา สุประสงค์สินศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2379นางสาววัชราภรณ์ สนนอกศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2380นางสาววันวิสา ตันพานิชศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2381นางสาววีรยา วงษ์สัจจานันท์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2382นางสาวศิริพรรณ เพชรดวงจันทร์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2383นางสาวสุชานาฏ มีวรรณีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2384นางสาวสุนิภากาญจน์ โชคเจริญธนาภัทรศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2385นางสาวสุนิศา พลศรีหาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2386นางสาวสุพัชชา ดรุณศรีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2387นางสาวอภิชญา ประเทศาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2388นางสาวอมรรัตน์ ญาติบรรทุงศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2389นางสาวอรดา อุณรุสศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2390นายกฤติน สงวนพานิชศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2391นายกิตติพัฒน์ อนุจันทร์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2392นายเกรียงไกร เรืองทรัพย์เดชศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2393นายเจริญศักดิ์ ชินธกูลนิมิตรศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2394นายชัยอนันต์ คงผึ้งศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2395นายดิศรณ์ สมงามศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2396นายธนกฤต เพ็ญบำรุงวงศ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2397นายนวพล ดำรงเอกอรุณศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2398นายนิธิพจน์ สงวนเผ่าศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2399นายบัณฑิต สนใจศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2400นายปฐวี โพธิกลัดศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2401นายปริวรรต อยู่สว่างศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2402นายพงศกร โรจนานุกูลพงศ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2403นายพงศ์พล โรจนานนท์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2404นายพงศ์สุวัฒน์ บุญพานิชย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2405นายพชร พรอรุณชัยศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2406นายพิสุทธิ์ บำรุงสุขศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2407นายภัทรพงศ์ หุตินทะศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2408นายวงศธร ศุภรัตน์โสภาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2409นายวัฒนศักดิ์ โมลานิลศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2410นายศักดินนท์ ทิพย์สังวาลย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2411นายศุภณัฐ โพธิ์ติวงศ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2412นายสรรพมงคล สมวงษ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2413นายอนุชา ทานะสินทร์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2414นายอนุชา สุรีย์ฉายศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2415นายอภิวิชญ์ เรียร์ดอนศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2416นายอรรควิชย์ เสวันนาศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2417นายอัจฉรานันท์ สะวิพันธ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์-
2418นางสาวกชกร กวินส่งสุขศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2419นางสาวกวินนา สนหลีศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2420นางสาวกุลภัสสร์ กีปทองศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2422นางสาวชาติญา กูลอิสริยะศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2423นางสาวนภัสวรรณ ศุภวรรณศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2424นางสาวนภาพร เพชรวิสิทธิ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2425นางสาวนันท์นภัส ณ ทองแป้นศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2426นางสาวบุศยรินทร์ รักชาติศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2427นางสาวปิยธิดา หวังสอาดศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2428นางสาวพิมพ์พลอย แซ่โง้วศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2429นางสาวเมธาวี กันพร้อมศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2430นางสาววชิราภรณ์ เจริญผลศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2431นางสาววสิษฐา รอดช้างเผือกศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2432นางสาววิรัญชนา เรืองนภารัตน์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2433นางสาวศศิธร น้อยทิมศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2434นางสาวอรจิรา พัฒนกิจศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2436นายคณาณัฐ พรหมนุรักษ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2437นายจุลวัฒน์ ศิลามาตร์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2438นายชานนท์ บินกาซีเมนศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2439นายณัฐ นาคเกษมศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2440นายเทียนประภาส ภู่ศิริศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2441นายนฤทธิ์ สุนทรวิภาตศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2442นายปฏิพล การเพียรศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2443นายพงศ์สุระ ตรีสุวรรณ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2444นายยศศรัณย์ ก่อเกิดศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2445นายฤทธิเกียรติ นาชัยฤทธิ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2446นายศตวรรษ โภคภิรมย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2447นายศมกานต์ เต็มฤทัยนิตย์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2448นายสหวัชร์ ก้องพงศ์ปิติศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2449นายอรรถสิทธิ์ จิรานุรักษ์ศศ.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาสังคมวิทยาการพัฒนาชุมชนเมือง-
2450นางสาวกัญจน์ณิชา พงศ์พรอนันต์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 1
2451นางสาวเปรมยุดา ภิรมจิตรผ่องบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 1
2452นางสาวภัคภร กาญจนไตรภพบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 1
2453นางสาวมนต์ภัสสร ถิระพันธรัตน์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 1
2454นางสาววริศา สาธิตเกษมบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 1
2455นางสาวสโรชา วงศ์อาทิตย์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 1
2456นางสาวกนกพร โตแดงบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2457นางสาวกมลวรรณ เพ็ญสุขบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2458นางสาวกรกนก สอาดนักบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2459นางสาวจิราภรณ์ จักกัดบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2460นางสาวจุไรรัตน์ รอดโพธิ์ทองบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2461นางสาวโชติกา สุขสมศรีบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2462นางสาวณฐินี พลสัมฤทธิ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2463นางสาวณหทัย ปิ่นทศิริบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2464นางสาวทวิกาล มีผลประไพบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2465นางสาวนภาวรรณ จินดาวัตบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2466นางสาวนริศรา มะสกุลบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2467นางสาวนันทนัช ธนาศรีพรบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2468นางสาวนิศารัตน์ นุตระบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2469นางสาวภัทรพร รัตนานนท์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2470นางสาวมานิตา ศุภผลบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2471นางสาววรรณิดา คำเพ็ญบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2472นางสาววรวรรณ รัตนสุวรรณบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2473นางสาววราลี ประวงศ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2474นางสาววริศรา เจริญสุขศิริโชคบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2475นางสาววลัยลักษณ์ ลมพัดบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2476นางสาวศิโรรัตน์ มะแมทองบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชีอันดับ 2
2477นางสาวกนกพร บรรจบสมัยบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2478นางสาวขวัญกมล ปานทองบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2479นางสาวจันทร์จิรา พร้อมพงศ์เจริญบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2480นางสาวจิราภรณ์ ขันอาษาบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2481นางสาวเจนจิรา เรืองนามบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2482นางสาวฐิติพร สายประยงค์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2483นางสาวณัชชา สังข์จันทร์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2484นางสาวณัชนิชา แก้วตรีวงษ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2485นางสาวณัฐพร งามปัญญาพินิจบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2486นางสาวณัฐพร บูราพรนุสรณ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2487นางสาวณัฐพร เหล่าแกมแก้วบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2488นางสาวณิชา รัชตขจรกิจบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2489นางสาวธัญพิชชา สอาดดีบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2490นางสาวนันทิดา ทรงสุจริตบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2491นางสาวเนตรวรางค์ เยี่ยมยนต์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2492นางสาวปราญิชา สีล้งบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2493นางสาวปวีณา วิจิตรวงษ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2494นางสาวพรทิพย์ ดวงจิตต์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2495นางสาวพรธีรา อัศวดีกุลบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2496นางสาวพรรษกร สืบสันต์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2497นางสาวพสุธร เมฆพายัพบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2498นางสาวพัสภาวี ธีระกานตภิรัตน์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2499นางสาวพิชญาณัฐ ภูบังเดือนบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2500นางสาวพิรดา สุทธิศิลธรรมบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2501นางสาวพุทธิดา สุริยะบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2502นางสาวภคปภา แก้วพลงามบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2503นางสาวภคพร สวัสดิ์อุไรบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2504นางสาวภวิกา พุทธศนากุลบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2505นางสาวภัทรวดี เพ่งเซ้งบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2506นางสาวรุจิเรข จิรรุ่งรุจีบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2507นางสาวศุภกานต์ เอี่ยมผ่องใสบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2508นางสาวศุภางค์ ดาลาดบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2509นางสาวอารียา อังคณานุพงศ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2510นางสาวอิศราพร สวัสดีบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2511นายกฤตตฤน กิจกมลวรรณบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2512นายจักรพงศ์ โชติวัฒนตระกูลบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2513นายโชตินรินท์ สุขแจ่มบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2514นายพิทวัส เหลืองประพันธ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2515นายภพธร ซึ้งหิรัญพฤกษ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2516นายภูรินท์ โพธิสมภรณ์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2517นายวัทธิกร ปาละกูลบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2518นายวิบุญ สกุลชาติวุฒิบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2519นายวุฒิพล หิรัญนพเจริญบช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2520นายอนันตชัย สินเธาว์บช.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชาบริหารธุรกิจการบัญชี-
2521นางสาวชญานิศ อภัยภักดีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2522นางสาวชวิศา บุญชูร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2523นางสาวชิดชนนี สอนแพงร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2524นางสาวฐิติชญา สิทธิยาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2525นางสาวณธิดา เศรษฐไกรเลิศร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2526นางสาวธนภรณ์ หันวิสัยร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2527นางสาวรุจิเรข วิไลวรรณร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2528นางสาวรุจีพัชร รัตนวิชาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2529นางสาวอรสิริ เอี่ยมวัฒน์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 1
2530นางสาวกรพินท์ ทองสุขร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2531นางสาวกฤตาพร อัญชลีเวชร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2532นางสาวจณิสตา งามสมชลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2533นางสาวชลิตา แซ่อึ๊งร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2534นางสาวธัญพร เชวงสันต์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2535นางสาวปานวาส แกะนำพาสุขร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2536นางสาวพรรณภา อวยพรร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2537นางสาวพลอยนิศา สุขชาญวิทย์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2538นางสาวพิมพ์ปาณี รัตนหาญร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2539นางสาวแพรพลอย วัฒนะโชติร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2540นางสาวมารีดา พงษ์สวยร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2541นางสาววิมลรัตน์ ปิ่นเพชรร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2542นางสาววิรดา พรพงศ์พันธุ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2543นางสาวสุชานันท์ เฉลิมสันต์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2544นางสาวสุธาสินี ไหลล้นร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2545นางสาวอนุสรา บุญเลิศร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2546นางสาวอรรญติมา มีเดชาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2547นางสาวอัครเมขลา สุรพัฒน์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2548นายชัชรินทร์ ทองหม่อมรามร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2549นายชัชวาล ตรงดีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2550นายนนทน์กฤตชญ์ กิติ์ตินิยมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2551นายพีรณัฐ เวทการร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2552นายวสุชน รักษ์ประชาไทร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2553นายวังพล พลนาวีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอันดับ 2
2554นายสันติสุข แก่นดำร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์อันดับ 2
2555นายอานนท์ รุ่งสว่างร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอันดับ 2
2556นางสาวกนกกร ทรัพย์สินร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2557นางสาวกมลทิพย์ วรวงค์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2558นางสาวกัญจนพร หนูขาวร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2559นางสาวกำไรรัตน์ ภาคภูมิร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2560นางสาวทิพกฤตา พงษ์แก้วร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2561นางสาวธนาวัลย์ แสงสว่างร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2562นางสาวธัญญภรณ์ ทองโคตรร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2563นางสาวธัญรดา แสงกล้าร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2564นางสาวนฤมล อุตะมงค์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2565นางสาวน้ำฝน ตานุกูลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2566นางสาวนิลันดา แสนสง่าร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2567นางสาวบดีรตี ทรัพย์วิเชียรร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2568นางสาวปัทมา จ่ายประหยัดร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2569นางสาวปัทมา เทียนหอมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2570นางสาวพิมลนาฏ พุฒด้วงร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2571นางสาวแพรวมณี เทพวาทีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2572นางสาวเมทินี เกษรัตน์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2573นางสาวรัชนีกร คลองมีคุณร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2574นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีดาวเรืองร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2575นางสาววรรณิษา สุริยะร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2576นางสาวสมาภรณ์ ป้อมภู่ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2577นางสาวสุทธิดา แก่นดำร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2578นางสาวสุธิรัตน์ เชยกลิ่นร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2579นางสาวอนุสสรา รัตนพิทักษ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2580นางสาวอาภานันท์ ดุลยธรรมภักดีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2581นายกิตติวินท์ รุ่งเรืองร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2582นายณัฐชนน สวยสำอางค์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2583นายณัฐพงษ์ บัวศรีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2584นายธนกฤต เกียรตินฤปการร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2585นายธนพล จิโรจจาตุรนต์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2586นายธนวัฒน์ เบญจโรจน์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2587นายปรัชญา หอมรื่นร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2588นายปวริศ พุ่มพวงร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2589นายปัญญรัตน์ รัตตรัตน์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2590นายปิยะกุล ชูเกตุร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2591นายพงศธร แซ่ตึ้งร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2592นายพชรพล ศรีม่วงร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2593นายพรพินิต กุศลารักษ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2594นายพัชรพล พิลาไชยร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2595นายพิสุทธิ์ เกษมทางร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2596นายภาณุรัตน์ พึ่งกระจ่างร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2597นายภูเบศวร์ ชาญสวัสดิ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2598นายภูรินท์ ศรีทองร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2599นายมนตรี ทองแสงร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2600นายรุจิภาส พรศิริเจริญพันธ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2601นายเสวตฉัตร ยังเจริญร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2602นายอนันตชัย ทองสุพรรณ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2603นายอุกฤษณ์ สกุลวงศ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-
2604นางสาวกนกนิภา สะเหรียมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2605นางสาวกวินนา ทาพรมมีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2606นางสาวชนากานต์ จันทร์อินทร์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2607นางสาวชิดชนก ทองมากร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2608นางสาวณัฎฐณิชา หอเพชรไพบูลย์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2609นางสาวดาราภรณ์ พันธ์จันทร์ดีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2610นางสาวธรณ์ธันย์ บุตรแพงร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2611นางสาวธันย์ชนก ปานแก้วร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2612นางสาวธันย์ชนก ฤทธิโสมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2613นางสาวนันทนา ประชานิมิตชีวินร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2614นางสาวปานชนก ชูหนูร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2615นางสาวพิมพ์วิภา ชูสุวรรณร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2616นางสาวพิมลวรรณ พิมพ์ทนต์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2617นางสาวไพลิน ดีพิจารณ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2618นางสาวมัลฟีเราะห์ อะฮ์หมัดบัสลานร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2619นางสาวเมลดา ผลกานนท์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2620นางสาววรัทยา รอดสินธุ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2621นางสาววศินี มีพิณร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2622นางสาวเวณิกา เวินชุมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2623นางสาวศิวพร เลิศสิริวิมลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2624นางสาวอารียา อ่างทองร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2625นายจุตินทร จันฤๅไชยร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2626นายณัฐพันธ์ สุขสวัสดิ์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2627นายธิติ รัชดาธิกุลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2628นายพงศกร ฉัตรศรีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2629นายพงศ์พิสุทธิ์ เจริญศิริวัฒน์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2630นายมูฮำหมัดอิรฟาน สุยีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2631นายยศภัทร ประคำสายร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2632นายวิทยา คำเหมาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2633นายวีรภัทร หมวดทิพย์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2634นายศุภณัฐ แย้มดีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2635นายสุขสันต์ ช้างชาวนาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-
2636นางสาวกานต์ธิดา จักรวาฬนรสิงห์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2637นางสาวคุณารัตน์ พุธโม้ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2638นางสาวจุฑารัตน์ คงนาคร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2639นางสาวฉัตรชนก พรพุทธศรีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2640นางสาวฉัตรสุดา อินธรรมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2641นางสาวชาณา โชติพานิชร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2642นางสาวชาลินา อินทรนิมิตรร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2643นางสาวณัฏฐา พันธุ์บัวร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2644นางสาวธนันณัฏฐ์ เพชรเมืองร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2645นางสาวธรรญชนก ภูผาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2646นางสาวธิภาภรณ์ วิเชียรร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2647นางสาวธีรภรณ์ สุขภาคีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2648นางสาวบุษดีย์ บุญช่วยร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2649นางสาวปาณิสรา อุดีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2650นางสาวพนิดา นงค์สันเทียะร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2651นางสาวพัชนี ตันติยะบุตรร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2652นางสาวยศวดี ฮวดเชี่ยวชาญร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2653นางสาวระพีพัฒน์ วงศ์ประทุมร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2654นางสาววริษฐา ทองประไพแสงร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2655นางสาววันทนีย์ มีรีวีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2656นางสาววิมลวรรณ เจริญสุขร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2657นางสาวศศิกร แย้มสุริโยทัยร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2658นางสาวสาวิณี แสงดีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2659นางสาวสุทธิพรรณ แย้มจันทร์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2660นางสาวสุนิสา ปิตายังร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2661นางสาวเสาวนีย์ สาเม๊าะร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2662นางสาวอธิชา แพร่อำพาร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2663นางสาวอัจฉรา เที่ยงแช่มร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2664นางสาวอำพร ปาสีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2665นางสาวอุรารักษ์ เพ็ชร์ใหญ่ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2666นางสาวอุไรวรรณ แสงแก้วร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2667นายกมลภพ แสงไพฑูรย์ร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2668นายจำรัส ฐิตวัฒนกุลร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2669นายจิรายุ เอี่ยมปานร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2670นายนัฐพงศ์ สกุลด่านร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2671นายบัลลพ ขำเจริญร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2672นายวัชรากร เกิดนารีร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2673นายวิฑูรย์ ชีรวินิจร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2674นายสัณห์ภพ วิทยาทองร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2675นายโสมนัส ทองคำร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-
2676นายเอกชัย พันธ์เจริญร.บ.คณะสังคมศาสตร์ภาควิชารัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง-