บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1417นางสาวกัญญ์วรา สิงหสุรศักดิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1418นางสาวกัลยา จันทร์อ้นกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 1
1419นางสาวจิดาภา น้ำแก้วกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 1
1420นางสาวจิราพร หมอบอกกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1421นางสาวเจริญขวัญ โรจนพงศ์สถาพรกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1422นางสาวชนิกานต์ ขันคำกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 1
1423นางสาวฐิตาภา จิตต์ประเสริฐกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 1
1424นางสาวฐิติกานต์ โชคอนุวัฒน์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1425นางสาวณัฐกฤตา บุญเมืองธนาภากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1426นางสาวณัฐกานต์ อารีรัตนเวชกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1427นางสาวณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1428นางสาวณัฐวรรณ ดาวนันท์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1429นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อนกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 1
1430นางสาวทักษพร เวียงทองสาระโชคกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1431นางสาวธนธรณ์ กัลยากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 1
1432นางสาวธัญญามาศ เพชรพูลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1433นางสาวธิดารัตน์ ขะแมสันเทียะกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 1
1434นางสาวนันทัชพร ทาเกตุกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1435นางสาวปิยะนุช เกิดสมบัติกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1436นางสาวปิยาอร ทรัพย์ผ้าพับกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 1
1437นางสาวพฤษภา พรสวัสดิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 1
1438นางสาวพัชราภรณ์ สุขทั่วญาติกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1439นางสาวพัสฎาภรณ์ กุลวัฒชัยสีห์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1440นางสาวพิมพกานต์ แก้วอัมพรกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 1
1441นางสาวพิมพ์เพชร ไปเจอะกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1442นางสาวพิมลพรรณ ผิวทองกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1443นางสาวเพียงขวัญ แก้วเรืองกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1444นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณภาคกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1445นางสาววิสาข์ หนูสวัสดิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1446นางสาวสิริพิชญ์ พรหมสังคหะกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 1
1447นางสาวสิริรักษ์ เขียวละอองกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 1
1448นางสาวสุทธิชา รักชุมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 1
1449นางสาวอรพรรณ เทพมณีกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 1
1450นายคณารักษ์ กิจประเสริฐกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 1
1451นายเชิดชาย ฉิมบุรุษกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 1
1452นายเติมพงศ์ พุ่มศรีภานนท์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 1
1453นายถิรมนัส ไหลสุพรรณวงค์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1454นายธนดล เจริญสุขกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1455นายธนดล เสนเกลี้ยงกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1456นายธนภัทร เทพสถิตย์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 1
1457นายนภัส เวชชศาสตร์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 1
1458นายบดีศร บุญอินทร์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 1
1459นายปกรณ์ เล็กวงศ์ไพบูลย์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 1
1460นายปัญญาวุฒิ รัตนารมย์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 1
1462นายพิริยะ วรรณไทยกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 1
1463นายวีริศ กิตติวรากูลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1465นายสุทธิวิทย์ อานุภาพเสถียรกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1467นางสาวกชวรรณ ไวว่องกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 2
1468นางสาวกัลนิกา แก้วเมืองใจกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 2
1469นางสาวจารุวรรณ ทองขุนดำกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 2
1470นางสาวฉัตรสุดา หงอกชัยกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 2
1471นางสาวณัฐณิชา บุณโยดมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1472นางสาวนวลเนตร สิงห์ชัยกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 2
1473นางสาวนัฎฐา มิ่งสุขกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 2
1474นางสาวปณิดา บัวแก้วกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 2
1475นางสาวปรียานุช ลีงามเลิศกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 2
1476นางสาวปาลิตา อ้นสุขกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 2
1477นางสาวพรรณวรท อุ่นใจกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 2
1478นางสาวพัชรพร เผือกสมกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1480นางสาววัลลี สมนึกกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 2
1481นางสาวศิริพร ขำวิไลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 2
1482นางสาวศิริพร ทาระรัตน์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 2
1483นางสาวสิรินาถ สุขใสกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1484นางสาวสุธิดา สิงห์ทองกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาอันดับ 2
1485นายจักรพันธ์ พิญญะคุณกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)อันดับ 2
1486นายจิตติพล ทองอิ่นกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1487นายชาติดนัย เทียนศิริกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 2
1489นายธนพล พูลเพิ่มกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 2
1490นายธนพล อ.สุวรรณ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1491นายธนวันต์ ตรีพัชรทิพย์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 2
1492นายนิธิ ดำรงชยกุลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1493นายโพธิวัฒน์พล คงซ่านกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 2
1494นายภาสพงศ์ ไคลมีกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1495นายรัฐวิทย์ จันทร์ยงค์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 2
1498นางสาวธนพร สาจันทร์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1499นางสาวนลิตา ภูสีฤทธิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1500นางสาวนววรรณ ศรีสวัสดิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1501นางสาวนิโลบล เบิกบานกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1504นายบุญญินท์ ล้อจรัสศรีวงษ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1505นายบุญฤทธิ์ ศรสำเร็จกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1506นายวิทูรย์ กวางแก้วกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1507นายสรายุทธ ติ้วต้งกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1509นางสาวกษิรัตน์ แก้วสากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1510นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์วัฒนะกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1511นางสาวเชาวนาถ สร้อยสิงห์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1512นางสาวนรีกานต์ เสาวรสกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1513นางสาวพรพิมล วิบูลย์ชัยสิทธิ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1514นางสาววันเพ็ญ เดชจรกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1515นางสาวสุทัตตา ธรรมภัทรกุลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1516นางสาวสุภาพร ลาภมากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1517นางสาวอรพรรณ วันเพ็ญกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1518นางสาวอุทัยรัตน์ ผาสุขกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1519นายกิตติธัช อ่ำพันธ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1520นายพชรพรรณ ศรีจันทร์งามกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1521นายอุเทน คงเมืองกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)-
1522นางสาวปิยะนุช สุขสุวรรณกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา-
1523นางสาวพัชราภรณ์ ทองสมนึกกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา-
1524นางสาววิศารัตน์ ภิยะกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา-
1525นางสาวสายสุดา เรืองชากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา-
1527นายศักรินทร์ อะจิมากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา-
1528นางสาวขวัญชนก ศิลารัตน์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1529นางสาวจิตรา ทีนะกุลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1530นางสาวณมน น่วมเจริญกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1531นางสาวธนาภรณ์ คำเลิศกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1532นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1533นางสาวสุจิตรัตน์ เพียสีนุยกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1534นายเกรียงไกร เอ็งโอภาสนันท์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1537นายธิติณัฐ แก้วบุญเรืองกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1538นายประพันธ์ แก้วดีกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1539นายสิทธิพจน์ อ้นฟักกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1540นางสาวจิดาภา เอี่ยมดารากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1541นางสาวปรียาภรณ์ น้อยตำแยกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1542นางสาวมณทิรา เมยดงกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1543นางสาวมลฑิรา ศรีศักดากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1544นางสาวศิวรัตน์ คำจีนศรีกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1545นางสาวสุวพิชญ์ เพิ่มพูนธัญญกิจกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1546นางสาวอรวี เรืองพงษ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1547นายเกรียงไกร นาคสังข์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1548นายจุมพล เธียรนาราโรจน์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1549นายณฐกร สุทธิวรรณกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1550นายธเนศ ศรีบริบูรณ์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1551นายปัญญาคม สบายเย็นกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1552นายสิทธิพันธุ์ โสมเกษตรินทร์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์-
1553นางสาวจนิสชา ชูเลิศวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 1
1554นางสาวณัฐธิดา ทองประมูลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 1
1555นางสาวพรลภัส แก้ววิลัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 1
1557นางสาวสมพร จิรธรรมประดับวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อันดับ 1
1558นางสาวสิรภัทร ประเสริฐสุขวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 1
1559นางสาวสิริกาญจน์ เจริญนิวาสสกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 1
1560นายธนบูรณ์ พลากุลมณฑลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 1
1561นายธนพนธ์ สุนทรสีมะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 1
1562นายปัญชร เลิศวิภาดาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 1
1563นายพีรพล ดีทันญะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 1
1565นายศรัณญ์จักรี ฤกษ์ฤทธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อันดับ 1
1566นายสิทธิโชค คนใจบุญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 1
1567นางสาวกฤตพร นิลผายวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1568นางสาวเกศนันท์ อุดมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1569นางสาวจิตรทิพย์ สุกุลธนาศรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อันดับ 2
1570นางสาวโชติรส เหมือนเดชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อันดับ 2
1571นางสาวณัฏฐริกานต์ ค้ำชูวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1572นางสาวทิพยา แซ่โล้วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 2
1573นางสาวธารวิมล เหล่าวณิชย์พงษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์อันดับ 2
1574นางสาวนาฏอนงค์ พลอยงามวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อันดับ 2
1575นางสาวพิชชาพร ธนาพรพสิษฐ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์อันดับ 2
1576นางสาวภัทรวดี พยัคฆชัยวรกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยาอันดับ 2
1577นางสาวมลฑกานต์ ปานสารีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 2
1578นางสาวเมธาวรรณ หลวงภักดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 2
1580นางสาวสุกัญญา เจริญพารากุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 2
1581นางสาวสุภาวิกา ธัญญะวงษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์อันดับ 2
1582นางสาวสุวิตรา เสถียรอนันต์กุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยาอันดับ 2
1583นายเจษฎา อยู่สมสุขวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 2
1584นายชวิน เจริญวิทย์วรกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 2
1586นายสุธิวัส นิรมิตวิจิตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อันดับ 2
1587นางสาวกนกกร เจริญสรรพกิจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1588นางสาวทิวาพร ไผ่โสภาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1589นางสาวธนาภา สินตะเคียนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1590นางสาวเนตรทราย บัวพิมพ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1592นางสาวปริมพร โซ่เงินวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1593นางสาวปิยะพร ศรีภักดิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1594นางสาวพิชญาวดี ทีคาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1595นางสาวภัททิยา กิจวิจิตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1596นางสาวมัทรี เพิ่มประโยชน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1597นางสาวเมธาพร กลับมั่งมีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1598นางสาวสุวนันท์ พรมมะลิวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1599นายกรณ์ ชำนิวิกัยพงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1600นายกฤษฎา ม่วงทิมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1601นายกวิน อ้นสะอาดวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1602นายฉัตรชนก มุกธวัตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1603นายชยุตม์ นุ่นชูคันธ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1604นายณัฐภัทร จรเจนวุฒิวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1605นายพัชรพล ออกเวหาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1606นายอดิเทพ สวัสดิ์ไชยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1607นายอนุวัฒน์ พุฒเมืองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1608นายอัครวัฒน์ อำนวยอภิโชติวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1609นางสาวกรกนก นาคสังข์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1610นางสาวขนิษฐา เรืองวงษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1611นางสาวครองขวัญ ข่วงบุญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1612นางสาวจิณห์จุฑา จิตต์กุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1613นางสาวจิตรลดา เป็ดทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1614นางสาวชฎาพร เสนาบุตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1615นางสาวชนากานต์ พัฒนเกษตรวงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1616นางสาวชุติมา เทศทิมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1617นางสาวฐิติมา นิ่มน้อยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1618นางสาวณัฏฐา บุญฤทธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1619นางสาวณัทฐินี ศรีสุราชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1620นางสาวธนวรรณ อู่อรุณวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1621นางสาวธาดารัตน์ แสนทองเมืองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1622นางสาวนพวรรณ นุรัตน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1623นางสาวนฤมล ปัญจบุศย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1624นางสาวนันทกานต์ ดุกคงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1625นางสาวนันทพร กตะศิลาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1626นางสาวนุชจรินทร์ สนิทวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1627นางสาวนุชนาฏ ตุ้มท่าไม้วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1628นางสาวนุสบา สุขสุรัตน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1629นางสาวปทิตตา ชูทรัพย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1630นางสาวพนิดา กาศกลางดอนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1631นางสาวพนิดา พึ่งผลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1632นางสาวพรรณิกา ภักดีวงษาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1633นางสาวพรรษกร ใจคำลือวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1634นางสาวเพียงขวัญ ราชเดิมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1635นางสาวไพรจิตร์ เทศแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1636นางสาวภารวี วิศวงษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1637นางสาวรัชนีกร เนียมกลางวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1638นางสาววรรณวิมล แต้งักวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1639นางสาวสิรินัทธ์ ท่าชีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1640นางสาวสุนิสา ฉิมมณีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1641นางสาวสุพัตรา อยู่รัมย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1642นางสาวอาธิติญา สุทธพันธ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1643นายณัฐพล อภิจรรยาธรรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1644นายณัฐวุฒิ ผลนึกวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1645นายตระการ ตรัยพรรัตนาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1646นายธนภัทร เกิดก๊กวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1647นายรณกร ลีชัยสิทธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1648นายวิศิษฎ์ ยังวันวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1649นายวุฒิภัทร จำปาแขมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1651นางสาวจุฑารัตน์ วนาพัฒนสินวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1652นางสาวเชิญขวัญ ตั้งธงทองกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1653นางสาวนฤมล ปิ่นสุวรรณ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1654นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์นามวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1655นางสาวบวรลักษณ์ สร้างเลี่ยนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1656นางสาวบุลพร เศรษฐไมตรีกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1657นางสาวปวีณา ปิ่นอยู่วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1658นางสาวปิยรัตน์ วิเชียรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1659นางสาวพุทธิพร ผดุงขันธ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1660นางสาวภัทราวรรณ วรรณมหินทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1661นางสาวมนสิชา หวังธงชัยเจริญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1662นางสาวยิหวา พินิจการวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1663นางสาวรวิสรา มาศิริวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1664นางสาววารุณี กูลดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1665นางสาวศุภพร ถมกระจ่างวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1666นางสาวสุดารัตน์ ศรีเด่นวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1667นางสาวสุภาพร คำลือฤทธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1668นางสาวสุภาวดี ขุนพินิจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1670นางสาวไอลดา รัตโนดมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1673นายทศพล สุวรรณพุฒวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1674นายธนากร ชาลีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1675นายนภาพล เอี้ยวซิโปวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1676นายนันท์นภัส สุขเกษมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1677นายนิธิรุจน์ อิงคะชัยสิทธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1678นายวศิน นวเนติวงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1679นายสิริชัย ฉายเพชรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1680นายอภิรักษ์ ปานชื่นวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1682นางสาวเกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1683นางสาวจิตพร พันธุ์วิชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1684นางสาวจุฑามาศ ดำอมรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1685นางสาวชิดชนก รำมะพตวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1686นางสาวฑัณฑิมา การะเกตุวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1687นางสาวณัชชา อยู่นานวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1688นางสาวณัฏฐนันธ์ จันทรังสิกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1689นางสาวณัฐฑริกา ปานะชาติวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1690นางสาวณัฐธิยาน์ แก้วใสวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1691นางสาวธิดารัตน์ โคตพรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1692นางสาวนรีพร เรืองจันทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1693นางสาวนลัทพร แซ่ลี้วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1694นางสาวนวพรรณ์ นวลอินทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1695นางสาวเบญจมาศ แย้มยิ่งวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1696นางสาวปรัชญากานต์ โหมเพ็งวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1697นางสาวพรพรรณ แซ่ตั้งวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1698นางสาวพัชรพร เจริญไทยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1699นางสาวพัชราวดี อังศิริจินดาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1700นางสาวพัชราวรรณ พรหมมาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1701นางสาวพิมลักษณ์ ธรรมสุนทรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1702นางสาวมนต์นภา คงจริงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1703นางสาวรู่วัยดา เดชเสถียรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1704นางสาวลฎาภา ใยสุ่นวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1705นางสาวสุพัตรา วงค์กันคำวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1706นางสาวสุวนันท์ กลิ่นสุคนธ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1707นางสาวอธิษฐาน ทองทรัพย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1708นางสาวอรฤดี มาสวนจิกวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1709นางสาวอังคทิวา บุญศักดิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1710นายณฐปภพ วอทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1712นายณัฐศักดิ์ เอี่ยมอุบลวรรณวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1713นายเตชะวิทย์ เจริญฤทธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1714นายเตวิช ตุงคะเสรีรักษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1715นายนวพล ทองคำวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1716นายพนาพล กาญจนเพิ่มชมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1717นายพิชญ์ ประกอบกิจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1718นายโมทนา รัตนวราหะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1719นายศักดิ์สิทธิ์ ใจศิริวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1720นายสกุลยศ บุญยังวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1721นายสิทธิพล เพ็งแสงทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1723นายสุรศักดิ์ ฤกษ์เกษีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1724นายอุกฤษฏ์ พึ่งจารุเลิศกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1725นางสาวกมลพร วิทยพันธ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1726นางสาวกัลยภัทร วงศ์ธนวิจิตวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1727นางสาวกาญจนา มูลทะมาตย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1728นางสาวเกศกัญญา เตชะมีสุขดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1729นางสาวชณิตา ดวงภักดีรัมย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1730นางสาวชิดชนก สมพงษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1731นางสาวชุติกาญจน์ แทนแสงทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1733นางสาวญาณิศา ทางทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1735นางสาวณัฐชกานต์ ตันติเจริญการวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1736นางสาวณัฐนันท์ สิทธิวงศ์วรกูลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1737นางสาวณิชากร ชลิตพิบูลย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1738นางสาวธมลวรรณ รัตนกระจ่างวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1740นางสาวบวรกช คุณธนนิธิวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1741นางสาวปฐมพร บุญสิทธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1742นางสาวปนัดดา ปั่นศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1743นางสาวปัทมาภรณ์ วารีนิลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1744นางสาวปิยมน ไทยเทเวศน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1745นางสาวพัณณ์ชิตา วรเลิศธัญรักษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1746นางสาวภรณภค ลิขิตเจริญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1747นางสาวภัทรินทร์ ธงพานิชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1748นางสาวภาชิตา ธรรมธราชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1750นางสาวรวิวรรณ บุญรัตนยืนยงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1751นางสาวริษฎา ภวมัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1752นางสาวลักขณา แซ่อึ้งวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1753นางสาวลักษณพร หมายชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1754นางสาววชิรญาณ์ คล้ายทองคำวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1756นางสาววรศมน วิจิตร์วงษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1757นางสาววราภรณ์ นามโสวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1758นางสาววโรชา ชูสุขอมรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1759นางสาววิรงรอง เจริญไชยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1760นางสาววีรอร คุณาวิริยะสิริวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1761นางสาวศศิโสภา ตันติกัลชาญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1762นางสาวศิริยาพร ศิลปศรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1763นางสาวสราญรัตน์ ไตรโสมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1764นางสาวสิริน บุญมาเลิศวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1765นางสาวอนงค์ ลักษณะอัมพรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1766นายกรกฏ ชูไพรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1767นายฐิติวัชร์ สิงห์พึ่งบุญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1768นายพงศ์ภีระ อยู่คงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1769นายพีรพล อินทร์เทศวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1771นายเศรษฐ์ศิลป์ ทีฆมงคลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1773นางสาวจรีพร มากมูลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1774นางสาวจีรนันท์ นุ้ยเขียววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1775นางสาวชลิตตา โซะเฮงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1776นางสาวชลิตตาพร ตลุนจันทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1777นางสาวชัญญานุช แก้วกันวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1778นางสาวณัฐชา แสงจันทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1779นางสาวณิชากช สืบทิมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1780นางสาวนภัสสร มะลิเผือกวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1781นางสาวนัชนิตา ลักษณะยิ่งยงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1782นางสาวบุญชรัสมิ์ สนจิตร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1783นางสาวพัสวี อัครกิตติโชควท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1784นางสาวพิมพ์พิชชา ลำใยผลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1785นางสาววณิชชา วงศ์มั่นวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1786นางสาวสิริลักษณ์ ปัญญาใสวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1787นางสาวสุภาวดี มีจันทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1788นายขจรศักดิ์ ศรีอุดมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1789นายภูดิศ เศรษฐโอฬารวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1790นายสหรัฐ ขจรผลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1791นายอัตโนมัติ โกอุดมวิทย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์สถิติ-
1792นางสาวกมลธร เซี่ยงว่องวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1793นางสาวจันทกร เสนีวงศ์ ณ อยุธยาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1795นางสาวชุติกาญจน์ ปิ่นทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1796นางสาวชุติมา ชมากานต์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1797นางสาวธีรกูร ศิริวรางกูรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1798นางสาวปวิมล ภูมิประโคนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1799นางสาวพรพิมพ์ พระนามศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1800นางสาวมุขรินทร์ ปิ่นเกตุวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1801นางสาวรพีพัฒน์ ไชยราบวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1802นางสาววริศรา บุญบุตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1803นางสาวศันสิธร เกษมเปรมฤดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1804นายจิรโชติ ไพบูลย์ธนานนท์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1805นายจิรวัฒน์ เตชะอุบลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1806นายเฉลิมเกียรติ สุจนากอบกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1807นายชลภัทร เอนกรัตนทรัพย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1808นายณภัทร ร่มลำดวนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1809นายณภัทร สวัสดีมีโชควท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1810นายณัฐจักษ์ รักพงษ์ไพโรจน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1813นายธนพัฒน์ เอี่ยมขจรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1814นายธีรภัทร ชัยภูวภัทรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1815นายนพพล มาลีรัตน์มงคลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1817นายพงษ์เทพ เดชพลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1818นายภัทรพงศ์ ปิ่นทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1820นายวรพจน์ เพ็งสว่างวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1821นายวัศพล แจ้งสนิทวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1822นายวุฒินันท์ ธรรมฤาชุวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1823นายอานนท์ สุทธิเรืองวงค์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1824นางสาวกชกร สำราญสุขวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1825นางสาวกานต์รวี วิเชียรรัตน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1827นางสาวเกศินี อินทรคชสารวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1828นางสาวแคทติญา กี้ธนสมบัติวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1830นางสาวชยานันท์ ศีติสารวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1831นางสาวณัฐกฤตา คชสถานวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1832นางสาวดลวรรณ สถาพรชัยวัฒน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1833นางสาวทักษยา อัครวุฒิโชติวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1834นางสาวธนาพร อิ่มศิลป์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1836นางสาวนิสาชล ไพรยงค์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1837นางสาวผการัตน์ ขาววิสุทธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1838นางสาวพรรณวดี ขำมาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1839นางสาวภารวี ศรีใสวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1840นางสาวรัชชา ศรีตะวันวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1842นางสาวรุจิรา วันทาแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1843นางสาววนัชพร สุริยะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1845นางสาวศรารัตน์ ตันจำรัสวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1846นางสาวศรินยา โอ่วเจริญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1847นางสาวศาตนันทน์ มโหฬารวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1848นางสาวศิวานินท์ ชาติกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1849นางสาวสิริภัสสร มาช่วยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1850นางสาวสุกัญญา รู้การนาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1851นางสาวสุกัลยา สารวงษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1852นางสาวสุภาวดี อักษรกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1853นางสาวสุวิดา กิจหงวนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1854นางสาวอภิชญา บุญอินทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1855นางสาวอรธนา เชียงทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1856นายโกมล ยิ้มคงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1857นายจักรกฤษณ์ ขำเจิมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1859นายนำโชค บุญขาววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1861นายเรืองศิลป์ มหาวงศนันท์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1862นายศราวุธ เจือบุญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1863นางสาวกรกมล สุตตสันต์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1865นางสาวขจีรัตน์ จำรัสศรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1866นางสาวจิรัสยา โชติยานนท์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1867นางสาวเจษฎางค์ พฤกษาทรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1868นางสาวชนากานต์ สำโรงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1869นางสาวชนิกานต์ บุญสนองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1870นางสาวชลิดา วาดวงศ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1871นางสาวฐารุ่งลภัส คุณาบุตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1872นางสาวฐิติกานต์ นิลแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1873นางสาวณัฐชนก มั่งคั่งวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1874นางสาวณัฐภิสสรา รัตนตั้งตระกูลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1876นางสาวทิฆัมพร อ่ำสำอางค์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1878นางสาวธัณย์สิตา วรเมศร์ชัยกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1880นางสาวธิดาพลอย สอนดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1882นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1883นางสาวพลอย วงศ์จินดาเวศย์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1885นางสาวพิชญา พิภักดีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1887นางสาวภูสุดา กิ่งกัลยาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1888นางสาวเมธรัตน์ นาทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1889นางสาวรัชชา หลิมทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1890นางสาวรัตนรัตน์ ศรีคงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1891นางสาวรัตนาภรณ์ จำปาหอมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1892นางสาวรัตนาวลี วิริยะสรรค์สกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1893นางสาววนัสนันท์ จตุแสนวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1894นางสาววลัยกร สิริอัจฉรานนท์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1895นางสาวศศิพิมพ์ ฉัตรนารัตน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1896นางสาวศศิพิมพ์ สมชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1898นางสาวสมิตา เทพวิมลเพชรกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1900นางสาวสินีนาท สุดจันทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1901นางสาวสิรินารถ นิจวิโรจน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1902นางสาวสิริลักษณ์ ฟูตระกูลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1904นางสาวสุธิมา ภิรัชอมรพันธ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1907นางสาวอนุธิดา เลาะสุริยาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1909นางสาวอัญมณี แกล้วกล้าวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1910นางสาวอารยะ โจโนอุจิวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1911นายกฤตเมธ บริบูรณ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1914นายนวพันธ์ ตรีคุณาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1915นายปรินทร พรามสุภาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1916นายพงศ์ธร ลำภาษีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1918นายสิรภัทร พลอยเพชรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-