บัณฑิตที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำ

คณะวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
1461นายเผดิมยศ สมทองกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 1
1464นายสิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัดกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 1
1466นางสาวกชกร จีนเท่ห์กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1479นางสาวพิชญา คำรังษีกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)อันดับ 2
1488นายทานเทพ กำลังเกื้อกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมีอันดับ 2
1496นายอัจฉริยะ ทองพิมลกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์อันดับ 2
1497นางสาวชิดชนก บุญเดชกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1502นางสาวปรนันท์ สีบูพิมพากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1503นายชยบดี สิทธิธัญกิจกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1508นายอานนท์ ศรีคุ้มกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)-
1526นายจิรกานต์ โลหะประธานกศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา-
1535นายธนพัฒน์ สงวนให้กศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1536นายธนวัฒน์ ต๊ะหล้ากศ.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีวิทยาศาสตร์-เคมี-
1556นางสาววิณัฐฐา ศักดิ์วรกุลชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 1
1564นายภาณุพัฒน์ ภัทรเรืองทวีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 1
1579นางสาวศิวนันท์ แซ่ซูวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์อันดับ 2
1585นายรชต สาราบรรณ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมีอันดับ 2
1591นางสาวประภัสสร กังรวมบุตรวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์-
1650นายสนธยา สมหมายวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมีเคมี-
1669นางสาวหะศิลา สุริยะวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1671นายคณิน คงเอียงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1672นายตรีเพชร ตะกรุดแก้ววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาชีววิทยา-
1681นางสาวกมลลักษณ์ สุวรรณตันทุลาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1711นายณัฐดนัย โพธิ์ชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1722นายสุเทพ คนซื่อวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์-
1732นางสาวชุติมา หุ่นพ่วงวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1734นางสาวณัชชา ศิริพันธ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1739นางสาวนวรัตน์ จันผกาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1749นางสาวยุธิตา อรุณินทร์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1755นางสาววรดี แก้วสุขผ่องวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1770นายวทัญญู ตันทโอภาสวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1772นายอัญญรินทร์ สุริยะมงคลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์-
1794นางสาวเจนจิรา ศรีส่วยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1811นายเตชิษฏ์ ปวีร์ยกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1812นายทัสน์ ชินบุรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1816นายนพรัตน์ ศักดิ์สุมลรัตน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1819นายภาณุวัชร จุนทองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์-
1826นางสาวกิติยา อั้งดาวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1829นางสาวจิรสุดา อรุณจิตต์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1835นางสาวนัชชา หงสวัธน์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1841นางสาวรุจิรดา ยะราชวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1844นางสาววิราสินี บุญชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1858นายณัฐชนน โพธินิลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1860นายมหกิจ ประสบเกียรติกิจวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาจุลชีววิทยาจุลชีววิทยา-
1864นางสาวกีรติพร เยาหะรีวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1875นางสาวณิชานันท์ คชากิตติกานต์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1877นางสาวเทียรรัชมนต์ อชิรญาพันธ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1879นางสาวธาราทิพย์ จันทร์หอมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1881นางสาวนฤภร ศรีสวัสดิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1884นางสาวพัชรินทร์ รักพลเมืองวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1886นางสาวภัททิยา ศรีรัตนธรรมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1897นางสาวศุภลักษณ์ ชัยฤทธิ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1899นางสาวสิตานัน แก้วอบเชยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1903นางสาวสุชาดา ธนะกมลประดิษฐ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1905นางสาวสุประวีณ์ รัศมีพรหมวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1906นางสาวหทัยภัทร แซ่เลี่ยววท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1908นางสาวอภิชญา ธีระวิวัฒน์ชัยวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1912นายกฤษกร พลเจริญวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1913นายจาตุรงค์ เหลืองภากรณ์วท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-
1917นายวัชรพันธ์ ศิริวชิรวรกุลวท.บ.คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอัญมณีและเครื่องประดับ-