บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะสหเวชศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3368นางสาวลีย์ยาพร พุฒิรัตน์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพอันดับ 1
3369นายคมชาญ ตรีเทพชาญชัยวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 1
3370นางสาวกรกนก นาคประเสริฐวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพอันดับ 2
3371นางสาวณฐวดี ศรีวรรณยศวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพอันดับ 2
3372นางสาวณัชชา เพชรชาติชั้นวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 2
3373นางสาวณัฐธิดา คุณศาลประสิทธิ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพอันดับ 2
3374นางสาวนัฐฐิมา ศรประดิษฐ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 2
3375นางสาวพิชชาภา ก๋าเร็ววท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 2
3376นางสาวรอบีอะห์ การีวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 2
3377นางสาวรุจิรา ต๊ะจันทร์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพอันดับ 2
3378นางสาวศุภลักษณ์ ภิรมจิตรผ่องวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 2
3379นางสาวอาทิมา ชูวิจิตรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัดอันดับ 2
3380นางสาวกำไล ตันติวงส์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3381นางสาวเทพนารีเพชร วงศ์คมวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3382นางสาวธัญชนก เอี่ยมอนันต์เจริญวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3383นางสาวธัญสินี กรไกรวีวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3384นางสาวนลพรรณ เดชขุนทดวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3385นางสาวนลพรรณ เมืองสมบัติวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3386นางสาวนิรชา วระนิลวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3387นางสาวปรางค์ วันทาวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3388นางสาวปรียานุช อนุภาพรังสีวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3389นางสาวปัญจพาณ์ ตันฤกษ์สถาพรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3390นางสาวปัญชลิกา มินหะรีสุไรมานวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3391นางสาวปาณิสรา ธนมงคลฤทธิ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3392นางสาวพรสุดา อุดมพรศรีโชติวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3393นางสาวพัชรพร พวงจันทร์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3394นางสาวพัชริดา พันธุ์พฤกษ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3395นางสาวพัชโรบล ชนะพันธ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3396นางสาวพัทธ์ธีรา แสงมณีวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3397นางสาวพิชยากร ว่องเจริญวัฒนาวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3398นางสาวภัทรวรรณ เย็นฤดีวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3399นางสาวภิญญา ภูปภัสศิริวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3400นางสาวยวิษฐา บัวพึ่งพันธุ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3401นางสาวรมิดา บุญแย้มวงศ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3402นางสาวรัชนีกร ชัยชมภูวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3403นางสาวลักษิกา หวังธำรงวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3404นางสาววทันยา วานิชกมลนันทน์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3405นางสาววราภรณ์ เมืองศิริพรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3406นางสาววริศรา เอื้องพูลสวัสดิ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3407นางสาวสโรชา อัจฉริยะเมธากุลวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3408นางสาวสาริศา มนต์อภิวันท์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3409นางสาวสุทธิดา สาริบุตรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3410นางสาวอัณณภา สกุลอุดมธรรมวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3411นางสาวอาริยา น้อยสุวรรณวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3412นางสาวอารีวรรณ บุญเดชารักษ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3413นายทิยานนท์ นันทิยาวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3414นายธนภัทร เตชสหพันธ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3415นายธนากร จิ๋วเจริญวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3416นายธราธิป ศักดิ์ศรีสถาพรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3417นายนที ทองลอยวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3418นายพงศธร สุขแสงเปล่งวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3419นายภาณุวัตร พันธ์สิทธิ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3420นายมนัสวี สามสีวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - กายภาพบำบัด-
3421นางสาวกันยา ฤทธิ์อิ่มวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3422นางสาวงามรัตน์ ตรีรัสสพานิชวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3423นางสาวชฎาภัฒญ์ รื่นภาคแดนวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3424นางสาวชไมพร ฉิมอ่อนวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3425นางสาวชลาลัย ทิพย์สันเทียะวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3426นางสาวธนภรณ์ ชัชวาลย์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3427นางสาวมณิสรา ชาติกุลวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3428นางสาวรวิสรา ทรัพย์สินสูงเนินวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3429นางสาวลลิตวดี คำตุ้ยวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3430นางสาววรรษา บุตรน้ำเพชรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3431นางสาววราพร งามพฤฒิกรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3432นางสาววราภรณ์ ภู่ยงกิ่นวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3433นางสาววาริศา บุญประเสริฐวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3434นางสาวศิรประภา ฮาดสมวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3435นางสาวศิริรัตน์ ทินบุตรวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3436นางสาวสิริมา ช่อชูศรีวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3437นางสาวสิริลักษณ์ วิไลลักษณ์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3438นางสาวสุชาดา ข้ามสี่วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3439นายกัญจน์ธรม โลสันเทียะวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3440นายเกษมศักดิ์ สนจิตร์วท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-
3441นายธีรชัย นิลรัตน์คำวท.บ.คณะสหเวชศาสตร์ - การส่งเสริมสุขภาพ-