บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะเภสัชศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3286นางสาวจารุวรรณ โชนิรัตน์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3287นางสาวจุฑารัตน์ สุขสำเนียงภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3288นางสาวฉัตรนภา กลิ่นมาหอมภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3289นางสาวชลกร ครุฑสินธุ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3290นางสาวฐิติรัตน์ โรจน์นุกูลวณิชภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3291นางสาวณัฏฐ์สิณี ชนะเพิ่มทวีภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3292นางสาวปราญชลี ชื่นธรรมการย์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3293นางสาวปริยาภรณ์ หงิมห่วงภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3294นางสาวปัทมน ไทยสงวนวรกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3295นางสาวเมนา สันธนพิพัฒน์กุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3296นางสาววาสนา จงมีสุขภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3297นางสาววิสุดา มูฮำหมัดภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3298นางสาวศิริกัญญ์ โชติธนอธิวัฒน์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3299นางสาวศุธิดา แผ่นมณีภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3300นางสาวสิริมา สุขจำนงค์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 1
3301นายธีระเชษฐ์ ฐกรประเสริฐกูลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3302นายพรอนันท์ สุนันธนาไพศาลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3303นายสิทธิชัย วาณิชกุลนันทน์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3304นายสุคเณตย์ วิทิตกพัทธ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 1
3305นางสาวกวิสรา รัตนกันยากรภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 2
3306นางสาวขวัญชนก วิมุกตานนท์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3307นางสาวณัชชา ปิยโชติสุกิจภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3308นางสาวนันท์นภัส ภัทรเศรษฐไชยภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3309นางสาวปรารถนา แสนแจ่มใสภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3310นางสาวปุลพร ลำไยทองภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3311นางสาวภัทรพร วงศ์อารีย์สันติภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3312นางสาวริสา ศรีสังข์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3313นางสาวศศิวรรณ ลิ้มฉุ้นภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรมอันดับ 2
3314นายกรวินท์ หมายมั่นสมสุขภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3315นายคณิน เชิดเกียรติกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3316นายฐิตินันท์ ไวทยกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3317นายณัฐวุฒิ ชุ่มอารมณ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3318นายพุฒิกร คชพงศ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)อันดับ 2
3319นางสาวกัญจน์พร มงคลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3320นางสาวกัลยกร กู้กิจมั่นภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3321นางสาวกุลธิรา กลิ่นโมราภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3322นางสาวเกวลี ตรีสารนาถภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3323นางสาวจรรยา แก้วจุมพฏภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3324นางสาวฉัตริน สิริปทุมรัตน์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3325นางสาวชนกนันท์ เมฆจรัสนภาภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3326นางสาวฐิติรัตน์ นวมสุคนธ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3327นางสาวณัฐชา แสงสิงห์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3328นางสาวณัฐณิชาช์ ตู้แก้วภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3329นางสาวณัฐมา อินทนูภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3330นางสาวตุลยา กลิ่นคงภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3331นางสาวธิดารัตน์ ศรีสุวรรณภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3332นางสาวนัชชา เตียสุนทรารมย์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3333นางสาวนันทิชา ตังคุปานันท์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3334นางสาวนิตย์สุภา พุ่มรัตน์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3335นางสาวเบญญาภา ตันตวาทีภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3336นางสาวปัญชนิตย์ ติรสมบูรณ์สิริภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3337นางสาวปาลิดา ธนวณิชย์วรชัยภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3338นางสาวปิยะนันท์ เลิศจิรรุ่งเรืองภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3339นางสาวพัชราภรณ์ พิรกุลวานิชภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3340นางสาวพิมพ์วดี ทิพย์ชัยภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3341นางสาววิภาดา วัชระวณิชกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3342นางสาวศนันท์กร นิทัศกาญจนานนท์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3343นางสาวศศิมา จันดีวงษ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3344นางสาวสิภาลักษณ์ พิชวัชร์จิรฐาภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3345นางสาวสุกัญญา สุนทรมโนกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3346นางสาวสุธาสินี เพ็งศรีภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3347นางสาวสุนทรี ชวนะสุนทรพจน์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3348นางสาวอรอภิญญ์ ชัยชลทรัพย์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3349นางสาวอิสรีย์ กิตติจิระพงศ์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3350นายกฤตณพงศ์ เชื้อศิริภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3351นายกิตติกร มาสำราญภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3352นายทักษ์ดนัย โคเวคินภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3353นายธิษณะ วัฒนเกียรติภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3354นายวรวีร์ บุญอาจินต์ภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3355นายวโรภาส สินจินดาภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3356นายสุมัณฑ์ จันทร์ยวงภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3357นายอภิสิทธิ์ พิทักษ์วีระกุลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3358นายอาณัติ ฉ่ำกระมลภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - เภสัชศาสตร์ (เทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์)-
3359นางสาวกมลภัทร มิตรธรรมศิริภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3360นางสาวกาญจนาภา อาริยวิทยาภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3361นางสาวจิตราพร เกิดดอนแฝกภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3362นางสาวณัฎฐ์ภรณ์ เวสสะสุนทรภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3363นางสาวณัฐพร กิจจาการภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3364นางสาวนลินา วงษ์ศรีแก้วภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3365นางสาวปิยะธิดา กลั่นเชื้อภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3366นางสาวศุภมาศ วาณิชย์ศรีภิญโญภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-
3367นายกิตติศักดิ์ บุพศิริภ.บ.คณะเภสัชศาสตร์ - การบริบาลทางเภสัชกรรม-