บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะทันตแพทยศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3220นายปราโมทย์ ลาภพิเชษฐไพบูลย์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 1
3221นายวิระชัย บรรยงรักษ์กุลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 1
3222นายอภิรักษ์ ศรีโบราณท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 1
3223นางสาวฉัตรฤทัย กาญจนโสภณท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3224นางสาวชนิกานต์ จักษุพาท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3225นางสาวชุติมา เลาหวินิจท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3226นางสาวณัฐนิช ก่อกิจพูนผลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3227นางสาวดวงหทัย เลิศวรรัตน์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3228นางสาวทิพาพร อ่องสุวรรณท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3229นางสาวธนภา พุทธานุภาพท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3230นางสาวปิยภรณ์ สุชาติพงศ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3231นางสาวพรชนก แสงสุริโยทัยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3232นางสาวภัทรพร บ้วนเพชรท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3233นางสาวรมัณยา วิตตะท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3234นางสาวรุจิภา จิรานุไชยวัฒนาท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3235นางสาวไรวดา ขวัญทองท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3236นางสาวศุภนิดา แก้วกำชัยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3237นางสาวสรัญญา เสรีรักษ์จุฑารังษีท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3238นางสาวสาณิศา ตระกูลมุทุตาท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3239นางสาวอรอุมา ศรีหะวรรณ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3240นางสาวเอื้อการย์ อุบลสะอาดท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3241นายธนพล มโนฉันทวาณิชท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3242นายปฏิพล ตั้งจิตลิขิตสกุลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3243นายประพฤทธิ์ กุลฐิติชัยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์อันดับ 2
3244นางสาวกนกวรรณ วันดีท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3245นางสาวกิตติกา กิจตรงศิริท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3246นางสาวกิติวดี ชุณหวรากรณ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3247นางสาวจิราภา สุวรรณกาฬท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3248นางสาวจุฑาสิณี ชวลิตกุลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3249นางสาวฐานิดา เจนรุ่งเรืองท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3250นางสาวณัฐณิชา ศรีสหบุรีท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3251นางสาวดลพร ถกลวิบูลย์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3252นางสาวธัชวี ชื่อลือชาท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3253นางสาวธีร์ แสงไชยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3254นางสาวนนทิยา พุ่มชูศรีท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3255นางสาวปิยะนาถ ทนุกท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3256นางสาวพรสวรรค์ ศิริอโนทัยกุลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3257นางสาวพัชฎา ใจกล้าท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3258นางสาวภัทร์สุดา บุญเย็นท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3259นางสาวมาริสา เลิศเลอเกียรติท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3260นางสาวยลฑกานต์ พลภักดีท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3261นางสาวรินรดา อารยะคุณท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3262นางสาวโรสนีย์ อดุลภักดีท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3263นางสาวฤชุตา สุขนิรันดร์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3264นางสาววรภาลักษณ์ เตชะวีรพงศ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3265นางสาวศศิประภา กลัวผิดท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3266นางสาวศศิวิมล อภิวัฒน์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3267นางสาวสุกัญญา บำรุงศักดิ์ศิลป์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3268นางสาวสุชานันท์ เด่นวัฒนาท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3269นางสาวสุทธาทิพย์ กนกสุทธิวงศ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3270นางสาวสุสมา ใบเงินท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3271นางสาวอธิษฐาน เติมวรสินท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3272นางสาวอนุสรา ทองพูนท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3273นางสาวอภิชญา บุญโสภาท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3274นางสาวอภิญญาพร โชติมโนธรรมท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3275นายกิจธนัสถ์ เชียงเงินธัญกุลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3276นายกิตติพงษ์ ว่องวงศารักษ์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3277นายเกศ์ดิฐ สว่างศรีท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3278นายโกญจนาท อุ่นแก้วท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3279นายชนะกานต์ ผลยามท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3280นายนฤพนธ์ ปลอดภัยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3281นายพงศกร อมรไชยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3282นายพชรพงศ์ พิเชฐโสภณท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3283นายพศิน พฤกษติกุลท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3284นายยงยุทธ ไชยโยท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-
3285นายอภินัทธ์ พิบูลย์ท.บ.คณะทันตแพทยศาสตร์ - ทันตแพทยศาสตร์-