บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำแล้ว

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับฯ วุฒิการศึกษา สังกัด ภาควิชา สาขาวิชา เกียรตินิยม
3867นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์งามกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3868นางสาวกานติมา ปาคำกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3869นางสาวคนางค์ เชื้อบุญมีกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา อันดับ 1
3870นางสาวจิตติวรรณ จามชาติกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3871นางสาวชนกนันท์ ช่างเจริญกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล อันดับ 1
3872นางสาวชนมพรรษ เทียมดวงแขกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา อันดับ 1
3873นางสาวโชติกา หงษ์สะต้นกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา อันดับ 1
3874นางสาวณัฏฐา กิตติไชยกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3875นางสาวณัฐกานต์ นุ้ยหีตกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3876นางสาวทักษพร ช่วยชูวงศ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา อันดับ 1
3877นางสาวธนาภา ลิมปะวุฒิพงศ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3878นางสาวนันทภรณ์ เทพพิทักษ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย อันดับ 1
3879นางสาวปวรวรรณ สีนาคล้วนกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3880นางสาวปิยะนาถ โตศิริกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา อันดับ 1
3881นางสาวปุณณดา ละวรรณวงษ์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล อันดับ 1
3882นางสาวเพ็ญประภา ดับโศรกกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3883นางสาวยุพารัตน์ ศรีบุญกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3884นางสาวรัตนา สินประวัติกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3885นางสาววนิชญา เครือแดงกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา อันดับ 1
3886นางสาววรพร โล่สถิตย์มณฑลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล อันดับ 1
3887นางสาวศศินิภา เชียงว่องกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3888นางสาวสิริกร สุจินพรัหมกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา อันดับ 1
3889นางสาวอรพิชา อรุโณทัยกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3890นางสาวอิสรา โรจนบุรานนท์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล อันดับ 1
3891นายฉัตรพล บัวบานกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3892นายธเนศ ดิ้นสกุลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3894นายสรายุทธ ชัยชราแสงกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา อันดับ 1
3895นายอมรเทพ อะภัยกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย อันดับ 1
3896นางสาวเลิศลักษณ์ ชนะชูกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา อันดับ 2
3897นางสาวจุฑามาศ ชารัมย์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา -
3898นางสาวชุฎาพร สาทองกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา -
3899นางสาวประภาพร พรมพินิจกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา -
3900นางสาวปาริชาติ ยูระทัยกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา -
3901นายธนพล ปลื้มญาติกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา -
3902นายสุรนนท์ คงกระจงกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา -
3903นายอิทธิเดชน์ เก้านพรัตน์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา: ทัศนศิลปศึกษา -
3904นางสาวปัณชญา ต่อสกุลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3905นางสาวพัชราภรณ์ ภูสีโสมกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3906นางสาวสุนันทา ใจดีกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3907นางสาวสุพัชราภรณ์ ศรีสงครามกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3908นางสาวสุวนันท์ คำทองดีกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3909นายณภัทร วีระอมรกุลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3910นายปภัค แก้วบุญชูกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3911นายภูริณัฐ เฉลิมสิริมงคลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3912นายสุริยันต์ มาลากศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3913นายอนุศร คนชมกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3915นายอิศร์ ชุมช่วยกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย -
3916นางสาวกุลจิรา เฉลิมธารานุกูลกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล -
3917นางสาวจรินพร จิตต์มั่นกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล -
3918นางสาวชญาภา แย้มละม้ายกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล -
3919นางสาวดารารัตน์ สุรพันธ์พิชิตกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล -
3920นายกิตติพงษ์ ชัยพฤกษ์ชัยศรีกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล -
3921นายธนยศ ศรีโชติกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล -
3923นายเสกสิทธิ์ พลราชมกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล -
3924นายอภิสิทธิ์ มาเนตรกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล -
3925นางสาวกมลมาศ ขึ้นนกขุ้มกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา -
3926นางสาวกิตติยา ทองอินทร์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา -
3927นางสาวธัญชนก กังนิกรกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา -
3928นางสาวธารารัตน์ มีคำกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา -
3929นางสาวนิตยา ปักไคหังกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา -
3930นางสาวบรรทม พรหมเศรษฐากศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา -
3931นางสาววรรณภา คำพิลากศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา -
3932นางสาวอุบลวรรณ สิมิวณิชย์กศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา -
3933นางสาวอุมาภรณ์ เกษแก้วกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา -
3934นายฤทธิ์นันต์ พงษ์สระพังกศ.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา : ศิลปะการแสดงศึกษา -
3935นางสาวกันยณัฏฐ์ พรจันทร์ทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 1
3936นางสาวจุฑามาศ ปัพพานนท์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากลอันดับ 1
3937นางสาวชนิดาภา อดิเทพสถิตศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 1
3938นางสาวญาณินี ลิขิตวรศักดิ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 1
3939นางสาวณฐิชา มงคลศิริศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 1
3940นางสาวณัฐนิชา สรรพกิจศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 1
3942นางสาวธัญญ์รภัสร์ ดิตถ์ดำรงสกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 1
3943นางสาวบุณยานุช มาณวพัฒน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 1
3944นางสาวปราณิศา นาราวิโรจน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์อันดับ 1
3945นางสาวพรวิภา เธียรพจีกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับอันดับ 1
3946นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ แจ่มอำพรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 1
3947นางสาวภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 1
3949นางสาวรุ่งทิพย์ เยี่ยมสมบัติศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 1
3950นางสาวลัฐิกา หิรัญศรีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทยอันดับ 1
3951นางสาวแวววรรณ บำเพ็ญเกียรติกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรมอันดับ 1
3952นายกิตติพงศ์ ธิติปรียวัฒน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 1
3953นายคมณัฏฐ์ ภัทรเศรษฐวงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 1
3954นายชยิน รุจิรัตนาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 1
3955นายรชพล ขลิบสุวรรณศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 1
3957นายอัครภัทร์ บุณยศิริโรจน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 1
3958นางสาวกนต์หทัย ทองพงษ์เนียมศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์อันดับ 2
3959นางสาวกรกนก วรพัฒนพงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากลอันดับ 2
3960นางสาวกวินนา บุญศิริศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3961นางสาวกษิรา ศรีกฤษณพลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากลอันดับ 2
3962นางสาวเขมจิรา ครุทบางยางศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรมอันดับ 2
3963นางสาวเจตน์วรินธร ป้อมนาคศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 2
3964นางสาวณฐมน เด่นศักดาวรรธศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3965นางสาวณัชชา ปานประทีปศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสารอันดับ 2
3967นางสาวธัญชนก สิงหพันธุ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์อันดับ 2
3968นางสาวนวิยา นิติกิจไพบูลย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรมอันดับ 2
3969นางสาวนุชนารถ รอดสอาดศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทยอันดับ 2
3970นางสาวพัณณิตา จันทรคุปต์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3971นางสาวพิมพ์ผกา วรวัฒนกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์อันดับ 2
3973นางสาวมนธิดา อดิศักดิ์โสภณศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3974นางสาวมลฑิรา ตระการเกตุศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3975นางสาวยลรวี ฉัตรศิริเวชศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทยอันดับ 2
3976นางสาววรัชยา บุญญาลงกรณ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากลอันดับ 2
3977นางสาวสมฤดี ศุขปราการศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3978นางสาวสุรภี สินธุนาวาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 2
3979นางสาวหวั้นฟ้า อินเทียนศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3980นางสาวอภิรดี สิวะภิญโญศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3981นางสาวอภิสรา เหลืองอนันต์คุณศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3982นายกาญจน์พิสิฐ หมื่นสังข์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3983นายคุณากร ศรีสมบัติศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 2
3985นายณฐกร ต้องโพนทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดงอันดับ 2
3986นายณัฐดนัย สาทสนิทศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดงอันดับ 2
3987นายธนพล เลาหเมตเมธาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์อันดับ 2
3988นายปวริศร์ สุขุกุมารชาติศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่นอันดับ 2
3989นายสถาปัตย์ เมฆสุตศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 2
3990นายสถิติ วงศ์ฟูศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 2
3991นายสิทธิศักดิ์ ศิริวัฒนกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากลอันดับ 2
3992นางสาวไขนภา สุนทรวิวัฒน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3994นางสาวชนากานต์ ด่านมงคลทิพย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3995นางสาวฐิติชญา อนันต์ศิริภัณฑ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3996นางสาวณัฐนรี เภกะนันทน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
3997นางสาวบุญศิรินาฏ รุจาทรัพย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
4000นายประภูศักดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบสื่อสาร-
4002นางสาวกวิสรา วรรณศรีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
4003นางสาวปภาภัทร บุญนนทกาณจน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
4004นางสาววรรษวรรณ เหลืองขมิ้นศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
4005นางสาวสลีวัลย์ แย้มปั้นศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
4006นางสาวสุพิชญา ศิริพรเลิศกุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
4007นายพงศธร โคมทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-เซรามิกส์-
4009นางสาวนภัทรัตน์ อิทธิพงษ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
4011นางสาวอริสรา ศิลปศิริพรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
4012นางสาวอาภาพัชร สุขสมบูรณ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
4015นายพีร์ พิกุลเงินศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
4016นายไพรำ คล้ายคลังศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง-
4018นางสาวกชพร บุญอ่อนศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
4019นางสาวขวัญอุษา พงษ์ประดิษฐ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
4020นางสาวจุฑารัตน์ เลียบจันทร์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
4021นางสาวเจนจิรา หาสุขศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
4022นางสาวรักษ์สุดา ประชุมรักษ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
4023นางสาวรุจิรดา นาคพงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
4024นางสาววรัญญา สุขสวัสดิ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
4025นางสาววันท์นภัส ผจญทรพรรคศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
4026นางสาวสุจิตรา พุ่มพึ่งศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
4027นางสาวสุทธิรัตน์ กลิ่นสุคนธ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
4028นางสาวเอเซีย จอห์นสันศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย-
4029นายวริษฐ์ คงสถาพรกิจศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-
4030นายศุภณัฐ ศรีเพียรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-
4031นายสหรัฐ สืบสุขศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์-
4032นางสาวนัทธ์ชนัน วงศ์พราหมณ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
4033นางสาวนัยน์ปพร กรดิลกศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
4034นางสาวพกนก ชุมทองศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
4035นายคฑาวุธ ศรีโชติศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
4036นายธนชาติ ขาวสอาดศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
4037นายธวัชพงศ์ บุญมาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
4038นายนัฐดิษฐ์ ทองศรีเกตุศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
4039นายยุรธี ลีละศิธรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากลดุริยางคศาสตร์สากล-
4040นางสาวชณันรัตน์ สวัสดิพฤกษาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4041นางสาวชนิกา เทียนเถื่อนศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4042นางสาวชัญญา สถิตเทพบัญชาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4043นางสาวณัฐชนก บุตรน้ำเพชรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4044นางสาวณัฐิศารัศมิ์ พงศ์ภานุมาศไพศาลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4046นางสาวพรธาราดา แพพะยอมศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4047นางสาวพลอยปภัส พิชยเดชากุลวัฒน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4049นางสาวภาพพิมพ์ บุญธรรมศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4050นางสาวริญญภัสร์ สิริสมานพงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4051นางสาวศุภานัน ทัพภวิมลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4052นายกฤษฎิ์ ปรารมย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4053นายฉัตรมงคล อ้นศรีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4054นายณัฐวุฒิ ไทยประยูรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล-
4055นางสาวชลลดา ขันมณีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4057นางสาวณัฐฐิดา เมธสาตร์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4058นางสาวปรานต์พุธิตา วราหะจีระกูลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4059นางสาวพลอยขวัญ แตงใบศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4060นางสาวพิชญ์ชนก คูดิษฐาเลิศศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4061นางสาวภรภัทรา ทวีพันธุรัตน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4062นายกมลสันติ ชุติศรว์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4063นายกำปั่น ทวีผลจรูญศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4064นายกิตติวัฒน์ สวัสดิมิลินท์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4065นายชนะศักดิพงศ์ พุดหล้าศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4066นายปฏิภาณ สิริเฉลิมรักษ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4068นายภูมิ สุวรรณเจริญศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4069นายรัฐนันท์ อุทธชาติศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาศิลปะการแสดงศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง-
4073นางสาวณิชกานต์ ศุขไพบูลย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4074นางสาวปติญญา ตั้งจิตปฐมพงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4075นางสาวปวีณ์ธิดา แสนแก้วศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4076นางสาวพริมา ประกอบไวทยกิจศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4077นางสาวพิชชา ชัยแสงจันทร์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4079นางสาวเวธกา เวโรนิก้า วงศาโรจน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4081นายชาญเชษฐ ทรัพย์สุนทรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4082นายธนพันธ์ ยาวิลาศศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4084นายภัทรชัย พันธ์พาณิชศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4085นายภูสิทธิ์ ใจดีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4086นายวุฒิชัย ทวีสุขศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4088นายสรวีย์ หิรัญจิราวัฒน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบแฟชั่น-
4089นางสาวนภัสสร สุดประเสริฐศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
4090นางสาวปิยะนันท์ สิทธิเวชศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
4091นางสาวมิลินทร์ จตุวิมลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
4092นางสาววีญาวรรณ ใยสว่างศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
4093นางสาวสุธามาศ หมื่นกล้าศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ภาควิชาออกแบบทัศนศิลป์ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์-
4094นางสาวดลธิดา หยู่ทิพย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
4095นางสาวปณัฏฐา ศุภกุลวัฒนาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
4096นางสาววรางคณา สุขรวยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
4097นางสาวอกนิษฐ์ บัวบังใบศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
4098นายณัฐพล สันติประชาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
4099นายธนภพ ทัศนาศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
4100นายนพณัฐ ศรีจันทร์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
4101นายปัญญา ขันตีต่อศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
4102นายสมบูรณ์ จตุวัฒน์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - ศิลปวัฒนธรรม-
4103นางสาวชนิสรา เอี่ยมจำรัสศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4104นางสาวชาริณี กวินเดชาชัยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4105นางสาวฐษา ศิริพงศ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4106นางสาวณัฐนันทน์ อัคคพงษ์กุลศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4107นางสาวณิชากร ศรีนรคุตรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4108นางสาวธัญชนก วงศ์หอมศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4109นางสาวธันย์ชนก เจริญสุขศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4110นางสาวนฐภรณ์ วงศ์วรกันต์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4111นางสาวปัณณรัตน์ ปิยะศักดิ์อักษรศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4112นางสาวรสิตา คุ้มคำมีศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4113นางสาวลลิตา วิวัฒนเจริญชัยศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4114นางสาวศุภนิดา สุรธรรมวิทย์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4115นางสาวสุพิชชา โรจนเศรษฐการศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4117นางสาวเสาวลักษณ์ สายหยุดศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4118นางสาวโสภิตา พ่วงเจริญศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4119นายกฤษฎา กรกิจสุวรรณศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4120นายคมสัน เพชรคงศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4121นายธีรวัชร รัศมีประเสริฐศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4122นายนันทศักดิ์ คงบุญศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4123นายศุภพงษ์ ดารณีพันธ์ศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-
4125นายสุรเดช เพ็งแพศป.บ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ - การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ-