SWU | Commencement  
   
 
 
 
 
ประกาศจากฝ่ายรักษาความปลอดภัย
 
1.  ในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร บริเวณมหาวิทยาลัย การจราจรจะติดขัดมาก จึงควรมาก่อนเวลารายงานตัว และไม่ควรนำรถยนต์เข้ามาจอดในบริเวณมหาวิทยาลัย
2.  บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกคนต้องทำผมทรงสุภาพเรียบร้อย ไม่ทำสีผม ตัดเล็บให้สั้น ไม่ทาสีเล็บ ไม่สวมต่างหูหรือเครื่องประดับตกแต่งบริเวณใบหน้าและศีรษะ และห้ามสวมแหวน นาฬิกา กำไลข้อมือ และเครื่องประดับอื่นๆ
3.  บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนห้ามนำโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องติดตามตัวเข้าในอาคารบริเวณพิธีฯ
4.  ในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกำลังดำเนินอยู่ ขอให้บัณฑิตทุกท่านอยู่ในความสงบและสำรวม ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทาน
5.  ในวันพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเข้าสู่อาคารบริเวณพิธีฯ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ สถานที่นั้นๆอย่างเคร่งครัด
6.  ในวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องรายงานตัว
 
 
 

Since Oct 1,2010
Copyright © 2007 Srinakharinwirot University.All Rights Reserved.