SWU | Commencement  
   
 
 
 
 
ข้อบังคับ
 
1.  บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
2.  การเดินแถวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตดูสัญญาณของอาจารย์ผู้ควบคุมแถว และเมื่อลุกขึ้นต้องถวายความเคารพ แล้วเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวที เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ทันกับผู้อ่านรายชื่อเบิกตัว
3.  บัณฑิตที่นั่งอยู่ในแถวถัดจากบัณฑิตที่กำลังขึ้นไปรับ ให้สังเกตอาจารย์ผู้ควบคุมแถวจะให้สัญญาณลุกขึ้น จากนั้นถวายความเคารพพร้อม ๆ กัน แล้วเดินแถวตอนเรียงหนึ่งขึ้นเวที
4.  เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนถึงคนสุดท้ายแล้ว ผู้แทนบัณฑิตออกมากล่าวนำปฏิญาณตน บัณฑิตทุกคนยืนขึ้น ถวายความเคารพ นำปริญญาบัตรแนบอกและกล่าวตาม
5.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท เมื่อจบทุกคนถวายความเคารพและยืนสงบนิ่งอยู่จนองค์ประธานเสด็จพระราชดำเนินออกจากสถานพิธี ให้บัณฑิตทุกคนออกจากสถานพิธีอย่างรวดเร็วเพื่อส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
   
 
 
 

Since Oct 1,2010
Copyright © 2007 Srinakharinwirot University.All Rights Reserved.