SWU | Commencement  
   
 
 
 
 

การแต่งกาย
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศฝ่ายรักษาความปลอดภัย
   
ข้อบังคับ คำกล่าวปฏิญาณตน
   
ข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
   
 
 

Since Oct 1,2010
Copyright © 2007 Srinakharinwirot University.All Rights Reserved.